Krzysztof Koślicki: Po zmianie przepisów do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) trafiło mnóstwo pytań. Czy po ponad pół roku obowiązywania nowych zasad można już zaobserwować jakieś stałe trendy w wydawanych interpretacjach? Jaką stawkę CIT mogą stosować spółki komandytowe?

Daniel Szczepanik: Dochód spółki komandytowej podlega obecnie opodatkowaniu stawką 19- proc., albo w zakresie działalności operacyjnej – 9-proc. Kwestią dyskusyjną było, czy wymogi dla zastosowania stawki 9 proc. dotyczą także spółek komandytowych, niebędących przed dniem 1 stycznia/1 maja br. podatnikami CIT, a jeżeli tak, to jaki okres należy przyjąć do zbadania statusu spółki komandytowej jako małego podatnika.

Odpowiedzi na interpelację poselską nr 20382 w tym zakresie udzielił ostatnio MF. Zdaniem ministerstwa, spółka komandytowa, która 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT i której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, przy ustalaniu statusu małego podatnika powinna uwzględniać wartość sprzedaży brutto za poprzedni rok obrotowy tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W sytuacji natomiast, gdy spółka komandytowa wydłuży rok obrotowy do 30 kwietnia 2021 r., wówczas, w celu ustalenia statusu małego podatnika, powinna uwzględnić wartość przychodu ze sprzedaży brutto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Czytaj w LEX: Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r. >

Zobacz również: Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa >>

 

A jak opodatkować zyski wspólników za okres po objęciu spółki podatkiem CIT?

W momencie wypłaty zysku do wspólnika powstanie dochód (przychód) do opodatkowania PIT/CIT na poziomie wspólnika, analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dla osób fizycznych - przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ustawy o PIT, a dla osób prawnych - przychód z zysków kapitałowych z art. 7b ustawy o CIT.

Przychody te będą opodatkowane u źródła 19-proc. PIT/CIT, tj. z obowiązkiem poboru i wpłaty podatku przez płatnika – spółkę komandytową.

Co istotne, w związku ze zmianą statusu spółek komandytowych, zysk transferowany do wspólników - osób fizycznych, kwalifikowany będzie obecnie jako zysk z dywidendy, a nie jak dotychczas, jako przychód z działalności gospodarczej. W efekcie, nie będzie on już stanowić podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej >

 


Oddzielny problem to kwestia zwolnienia dla komandytariusza? Czy mamy w tym zakresie jasne stanowisko skarbówki?

Wypłata zysków do komandytariusza – podatnika CIT będzie mogła skorzystać ze zwolnienia dla dywidend z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, po spełnieniu wskazanych w tym przepisie warunków. Przy czym, dwuletni okres posiadania ogółu praw i obowiązków należy liczyć tylko za okres, w którym spółka komandytowa była już podatnikiem w podatku CIT (por. np. interpretacja dyrektora KIS z 11 czerwca 2021 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.127.2021.2.EJ).

Czytaj w LEX: Spółka komandytowa podatnikiem CIT - 10 najczęstszych pytań związanych z ujęciem księgowym >

Niezależnie od powyższego, ustawodawca przewidział w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT (art. 22 ust. 4e ustawy o CIT) zwolnienie dla komandytariusza w zakresie 50 proc. przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, do kwoty 60 tys. zł w roku podatkowym w każdej takiej spółce komandytowej. Jeżeli podatnik jest komandytariuszem w więcej niż jednej spółce komandytowej, zwolnienie dotyczy przychodu z udziału w każdej z nich.

Zgodnie z art. 21 ust. 40 ustawy o PIT (art. 22 ust. 4f ustawy o CIT) ze zwolnienia nie może skorzystać komandytariusz powiązany (osobowo lub kapitałowo) z komplementariuszem lub członkiem zarządu komplementariusza.

Zobacz LEX News: Zwolnienie z podatków dochodowych przychodów komandytariuszy z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej >

 

Pozostaje jeszcze problem odliczenia podatku przez komplementariusza.

Zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy PIT (art. 22a ust. 1a ustawy o CIT), zryczałtowany podatek PIT/CIT obciążający zysk komplementariusza jest pomniejszany o odpowiadającą udziałowi tego komplementariusza w zyskach spółki i podatku CIT od dochodu tej spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Istnieją wątpliwości, czy spółka jest uprawniona do zastosowania mechanizmu odliczenia do wypłaty w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet zysku należnego komplementariusza.

W zakresie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) wypowiedział się NSA w wyroku z 3 grudnia 2020 r., sygn. II FSK 2048/18, stwierdzając, iż płatnik nie ma obowiązku poboru na bieżąco podatku dochodowego od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi na poczet zysku (zasady opodatkowania komplementariusza w spółce komandytowej są obecnie takie same, jak w SKA). NSA wskazał, że obliczenie wysokości podatku komplementariusza jest możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego SKA za ten rok podatkowy.

Niemniej, powyższe stanowisko NSA w dalszym ciągu nie jest aprobowane przez organy podatkowe zarówno na gruncie SKA, jak i spółek komandytowych. Zdaniem dyrektora KIS, w związku z wypłatą komplementariuszowi przez spółkę komandytową w trakcie roku obrotowego w okresach miesięcznych zaliczki na poczet jego udziału w zysku tej spółki za ten rok, brak jest możliwości dokonania pomniejszenia podatku u źródła o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i należnej zaliczki na CIT od jej dochodu (interpretacja nr 0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS). W efekcie, zdaniem dyrektora KIS, nawet w przypadku wypłaty zaliczek na poczet zysku, po stronie spółki - płatnika, powstanie obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku. Komplementariusz będzie natomiast uprawniony do dokonania odliczenia dopiero w swoim zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku podatkowego spółki i złożeniu przez nią deklaracji CIT-8.

Przyjęcie takiej profiskalnej linii orzeczniczej w konsekwencji oznacza przejściowe podwójne opodatkowanie przychodów komplementariusza spółki komandytowej.

W tym zakresie należy zatem monitorować stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Czytaj w LEX: Informatyzacja postępowania rejestrowego przed KRS oraz procedury dotyczącej rejestracji spółki przez system elektroniczny >

 

Jakie jest podejście skarbówki do wypłat zatrzymanych zysków z lat ubiegłych?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, w przypadku wypłaty przez spółkę komandytową – podatnika CIT zysków na rzecz wspólników, wypracowanych w czasie, gdy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, zyski te będą opodatkowane na starych zasadach. Skoro podatek z tego tytułu płacili w przeszłości wyłącznie na bieżąco wspólnicy, to wypłata zysków na ich rzecz przez spółkę, nawet po objęciu jej podatkiem CIT, nie będzie już podlegać ponownie opodatkowaniu (np. interpretacja dyrektora KIS nr 0111-KDIB1-2.4010.131.2021.3.AK).

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej >

 

A co ze stratą nieodliczoną w poprzednich latach?

Zgodnie z przepisami przejściowymi, po uzyskaniu przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, jej wspólnicy (osoby prawne oraz fizyczne) mogą rozliczać wypracowane przez tę spółkę straty z lat ubiegłych, w takiej części, w jakiej pozostawały ich przychody z udziału w spółce w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie ich przychodów.

Przy czym, warunkiem odliczenia straty z udziału w zyskach spółki komandytowej jest brak możliwości odliczenia takiej straty od przychodów tego wspólnika, tj. ze źródła z działalności gospodarczej w PIT/ z innych źródeł w CIT (odpowiedź MF na interpelację nr 2866).