Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2 przypomniał, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku. Musi on być jednak zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18. Pieniądze na ten cel muszą pochodzić z funduszu socjalnego lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeśli te warunki zostaną spełnione, dofinansowanie wypoczynku jest zwolnione z podatku niezależnie od kwoty. Jeśli pieniądze będą pochodziły z innych źródeł, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, zwolnienie będzie przysługiwało do kwoty 2 tys. zł. Wcześniej było to tylko 760 zł.

 

Liczy się też organizator i forma wypoczynku

Organ interpretacyjny przypomniał, że organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Tak więc do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biura turystyczne i biura podróży),  jak i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością (m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego).

Czytaj w LEX: Działalność socjalna pracodawcy - konsekwencje podatkowe >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że ustawodawca nie sprecyzował bliżej pojęcia podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Z przepisu nie wynika, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi organizacji wypoczynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością.

 


Ważna forma zorganizowanego wypoczynku

Dla zastosowania zwolnienia podatkowego istotna jest też forma zorganizowanego wypoczynku. Musi ona przybrać postać wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, bądź musi być związana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych lub leczniczo-opiekuńczych. Poza zakresem tego zwolnienia są zatem tzw. „wczasy pod gruszą”, wizyta u rodziny, czy „wypady” organizowane na własną rękę.

Zobacz również: Dochody młodych już bez podatku >>

Wycieczki i półkolonie z prawem do zwolnienia

Według organu interpretacyjnego, wycieczka i półkolonia to w istocie forma wypoczynku. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 ze środków ZFŚS, zorganizowanego w formie wycieczki lub półkolonii przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności wypoczynkowej może korzystać ze zwolnienia. Ze zwolnienia podatkowego będzie korzystała również dopłata do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego za pośrednictwem biura podróży. Natomiast wczasy zorganizowane na własną rękę przez rodziców/opiekunów dziecka ‒ bez udziału wyspecjalizowanego podmiotu ‒ nie będą korzystały ze zwolnienia, nawet jeżeli ma miejsce w podmiotach prowadzących działalność w zakresie organizacji wypoczynku, bo podmioty te nie organizują wypoczynku dzieci czy młodzieży. Co ważne, zwolnienie ma też zastosowanie, gdy wypoczynek jest organizowany równocześnie dla dzieci i rodziców, ale wolna od podatku jest tylko ta część wydatku, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18.

Czytaj w LEX: Gospodarowanie środkami ZFŚS – zwolnienia podatkowe >

 

Wypoczynek małoletniego i dowód wpłaty

W przepisach ustawy o PIT nie ma regulacji określającej, jaki dowód powinien przedstawić pracownik z tytułu wydatku, który poniósł na wypoczynek dziecka do lat 18. Zatem, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło być zwolnione od podatku należałoby przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Jak wskazał dyrektor KIS, w takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są różnego rodzaju dowody wpłaty: rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, czy też dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Dokumentem zaś potwierdzającym, że organizator wypoczynku prowadzi działalność w tym zakresie,  może być np. wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, odpis z KRS czy wiarygodne oświadczenie organizatora wypoczynku.

Sprawdź w LEX:

Czy "wczasy pod gruszą" można wypłacić w kolejnym roku kalendarzowym? >

Czy można wypłacić "wczasy pod gruszą" pracownikowi, który nie podał swojego dokładnego dochodu? >

Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi wczasy pod gruszą za zaległy urlop? >

Czy można pozbawić pracownika prawa do "wczasów pod gruszą"? >