Mamy wakacje i początek tradycyjnego okresu urlopowego w każdym zakładzie pracy. Pracodawcy zamierzają przyznać pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18. Wskazują, że wypoczynek będzie miał formę:

  • wczasów zorganizowanych przez pracodawcę (pracodawca wykupi pobyt w hotelu, ośrodku lub pensjonacie, otrzyma i opłaci fakturę za pobyt) lub przez pracownika (pracownik sam wykupi pobyt i opłaci jego koszt, a pracodawcy przedłoży fakturę i dowód zapłaty),
  • wycieczki krajowej lub zagranicznej, zorganizowanej przez biuro podróży/szkołę/fundację/stowarzyszenie (pracownik sam wykupi wycieczkę i opłaci jej koszt, a pracodawcy przedłoży fakturę i dowód zapłaty).

Czy dofinansowanie do wypoczynku dzieci do lat 18 korzysta ze zwolnienia 

Zwracający się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wychodził z założenia, że przyznana dopłata z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w PIT określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Doprecyzował, że uczestnikami każdej formy wypoczynku będą dzieci i młodzież do 18 lat, dopłata do wypoczynku ma swoje źródło w funduszu socjalnym, a wypoczynek będzie zorganizowany (wykupiony i opłacony osobiście przez pracownika lub przez pracodawcę). Poza tym, jak powszechnie wiadomo, każda forma pobytu, wyjazdu turystycznego, wycieczki stanowi formę wczasów – wypoczynku połączonego z noclegiem, wyżywieniem, rozrywką, w której bez znaczenia pozostaje jego długość.

 


Istota dofinansowania zwolniona z PIT

Nie bez powodu wnioskodawca podał takie, a inne argumenty celem poparcia swojego stanowiska. Istotne jest, że wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Tym samym dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, a dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Ważne jest również to, że wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, czyli prowadził działalność w tym zakresie lub też statutowo zajmował się tego typu działalnością. Z założenia do tego typu podmiotów zalicza się biura turystyczne, domy wczasowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, szkoły, domy kultury, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje.

Tylko pewna część dofinansowania objęta zwolnieniem

Jeżeli wypoczynek organizuje podmiot świadczący usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności, dofinansowanie wypłacane do tego rodzaju wypoczynku na dziecko do ukończenia 18 roku życia korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownik może sam wykupić wczasy w ośrodku wypoczynkowym organizującym taki wypoczynek, ale może również skorzystać z oferty biura podróży.

Przyznana dopłata, nazywana również dofinansowaniem ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat, mającego formę wczasów zorganizowanych przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, wycieczki krajowej lub zagranicznej zorganizowanej przez biuro podróży, szkołę lub inny podmiot korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ interpretujący podkreślił, że zwolnieniem przedmiotowym objęta jest jedynie ta część dofinansowania, która faktycznie wydatkowana została na wypoczynek niepełnoletniego dziecka.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 maja 2024 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.277.2024.1.AG