Obecnie, opodatkowanie obrotu towarowego oparte jest przede wszystkim na przepisach zharmonizowanych Dyrektywą 2006/112/WE (Dyrektywa VAT). Tak więc, przy spełnieniu określonych warunków, sprzedaż z Polski do Wielkiej Brytanii opodatkowana jest stawką 0-proc. VAT. Z drugiej strony, transport towarów z Wysp uznawany jest za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, zasadniczo neutralne podatkowo z perspektywy VAT. Brexit oznacza jednak, że przepisy Dyrektywy VAT dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów nie będą miały zastosowania do Zjednoczonego Królestwa.

Będzie dozór celny i kontrole

Od wyjścia Wielkiej Brytanii z grona Państw Członkowskich Unii Europejskiej, obrót towarowy podlegał będzie dozorowi celnemu i kontrolom celnym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 z 9 października 2003 r. ustanawiającym unijny kodeks celny. Przepisy te wpływają na moment powstania obowiązku zapłaty VAT w imporcie. Mianowicie, podatnik będzie obowiązany do zapłaty VAT w momencie importu, a podstawa opodatkowana będzie oparta na wartości celnej powiększonej o:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności należne poza państwem członkowskim importu, a także opłaty należne z tytułu importu, z wyłączeniem podatku VAT do pobrania, oraz
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego importu, a także koszty wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia w obrębie UE, o ile miejsce to jest znane w momencie zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego.

 

Polska ustawa o VAT przewiduje jednak procedurę uproszczoną objęcia importowanych towarów w tym podatku. W myśl tej procedury podatnik nie ma obowiązku płacenia VAT w momencie importu, ale rozliczenie podatku odbywa się na podstawie deklaracji podatkowej VAT-7K w późniejszym terminie. Podatnik ma również możliwość ujęcia w tej deklaracji kwot zarówno podatku należnego jak i naliczonego. W celu skorzystania z procedury uproszczonej podatnik ma obowiązek:

  • dopełnić określonych formalności celnych (dokonywanie importu towarów w ramach określonej procedury celnej),
  • zawiadomić organy podatkowe o zamiarze rozliczenia podatku od importu towarów w ramach deklaracji podatkowej,
  • przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:
  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenia społeczne i podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Zobacz również: Informacje o stawkach VAT niewiele pomogą? >>
Nowy JPK_VAT już w przyszłym roku >>

Zamiast WDT będzie eksport

Natomiast, w przypadku transakcji z Polski na Wyspy Brytyjskie zastosowanie znajdzie celna procedura wywozu, w której eksporter będzie przedstawiał towary i deklarację poprzedzającą wyprowadzenie (zgłoszenie celne, zgłoszenie do powrotu wywozu, wywozową deklarację skróconą) w urzędzie celnym wywozu. W następnej kolejności, eksporter będzie zobowiązany do przedstawienia towarów w urzędzie celnym wyprowadzenia, gdzie towary będą ponownie badane.

Wywóz towarów poza UE (do Wielkiej Brytanii) będzie podlegał stawce 0-proc. VAT w przypadku udowodnienia przez podatnika, że towary opuściły terytorium UE poprzez np. poświadczenie wyprowadzenia wydanym przez urząd celny wyprowadzenia.

 


Ponowny przywóz towarów do Polski

W myśl Dyrektywy VAT zwalnia się z podatku powrotny przywóz towarów w stanie, w jakim zostały wywiezione, przez osobę, która dokonała eksportu, w przypadku, gdy towary te są zwolnione z cła. Co do zasady skorzystanie ze zwolnienia należy udokumentować m.in. zgłoszeniem wywozowym.

Przykład

Polski przedsiębiorca przetransportował lub wysłał 20 października 2019 roku towary do Zjednoczonego Królestwa. W dniu 1 grudnia 2019 roku podatnik postanowił przywieźć te towary w niezmienionym stanie z powrotem. W tym celu podatnik powołał się na art. 143 ust. 1 lit 3) Dyrektywy VAT zgodnie z którym ponowny przywóz towarów w stanie, w jakim zostały wywiezione, przez osobę, która dokonała eksportu, w przypadku, gdy towary te są zwolnione z cła podlega zwolnieniu z VAT. Organ podatkowy wskazał, że w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik ma obowiązek udokumentowania wywozu tego towaru. Organ wyjaśnił, że co do zasady do udokumentowania niezbędne jest między innymi przedstawienie celnego zgłoszenia wywozowego. W związku z tym, że transport towarów został dokonany w momencie, gdy Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej transport ten nie był eksportem, co oznacza brak celnego zgłoszenia wywozowego. W tym przypadku, z pomocą przyszedł Komitet ds. VAT Komisji Europejskiej w opinii której podatnicy muszą korzystać z alternatywnych środków wykazujących, że towary są ponownie przywożone w niezmienionym stanie. Niestety, Komitet nie wskazuje, jakie to mogłyby być dowody.

W związku z tym polscy przedsiębiorcy, którzy planują skorzystać z tego zwolnienia, powinni już teraz zacząć gromadzić dokumentację potwierdzającą, że towar ponownie przywożony do Polski będzie w niezmienionym stanie.

Michał Szczech, konsultant podatkowy w RSM Poland