Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek projekty objaśnień do przepisów o uldze na ekspansję oraz o podatku u źródła (WHT).  W czwartek rozpoczęły się konsultacje obu projektów, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i potrwają do 10 października. 

Jeden z projektów dotyczy ulgi na ekspansję, która polega na odliczeniu kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ulga umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – zarówno jako koszty uzyskania przychodów, jak i w ramach samej ulgi (do kwoty 1 mln zł).

 

Warunkiem wzrost przychodów ze sprzedaży konkretnych produktów

MF zaznacza, że warunkiem ulgi jest wzrost przychodów, ale muszą to być przychody ze sprzedaży konkretnych produktów, które podatnik promował. Nawet jeśli firma zwiększy całkowitą kwotę przychodów w okresie wymaganym do ulgi na ekspansję, a nie zwiększy przychodów ze sprzedaży produktów, których dotyczyły wydatki odliczone w ramach ulgi na ekspansję, to traci prawo do preferencji. 

- Dla możliwości zastosowania ulgi na ekspansję niewystarczające jest osiągnięcie wzrostu przychodów, o którym mowa w treści art. 18eb ust. 4 ustawy CIT oraz art. 26gb ust. 4 ustawy PIT, ze sprzedaży wszystkich produktów oferowanych dotychczas przez podatnika. Nie zachowuje więc uprawnienia do uwzględnienia dla celów podatkowych odliczonych uprzednio kosztów podatnik, który nie zwiększył wartości sprzedaży produktów, których dotyczyły koszty kwalifikowane - twierdzi MF.

Zobacz procedurę: Polski Ład – Ulga prowzrostowa >

- Ulga na ekspansję w założeniu ustawodawcy ma stanowić wsparcie głównie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Została opracowana jako narzędzie podatkowej stymulacji podmiotów prowadzących działalność na relatywnie niewielką skalę, a więc dysponujących najmniejszymi możliwościami rozwoju. Rozwiązania proponowane w ramach ulgi na ekspansję powinny kreować przywołanym kategoriom podatników realną szansę na zwiększenie konkurencyjności swojej oferty - wyjaśnia resort w projekcie objaśnień.

A jednocześnie przyznaje, że przepisy o uldze nie formułują żadnych ograniczeń co do wielkości przedsiębiorstwa, więc beneficjentami mogą zostać również podatnicy z sektora dużych przedsiębiorstw.

Omówienie orzeczenia: Wydatki poniesione na reklamę w Internecie uprawniają do skorzystania z ulgi na ekspansję >

 

Kiedy powstaje produkt dający prawo do ulgi

Ministerstwo odniosło też się m.in. do definicji produktu. 

- Produktem wytworzonym przez podatnika w rozumieniu przepisów o uldze na ekspansję będą przedmioty materialne (rzeczy) powstałe
na skutek zaangażowania posiadanych przez podatnika środków produkcji, których proces formowania uległ finalizacji, w efekcie czego produkty te zasiliły ofertę, mogą być przeznaczone do sprzedaży. Oznacza to, że ulga nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zajmują się odsprzedażą pod własną marką uprzednio zakupionych artykułów handlowych - zakłada projekt objaśnień. 

Sprawdź w LEX: Z której z ulg podatkowych wynikających z przepisów CIT: ulga B+R, Ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na rozwój i ekspansję może skorzystać spółka z o.o., która prowadzi jedynie działalność handlową i planuje wprowadzić na polski rynek nowe rodzaje towarów handlowych? >

Prawo do ulgi nie ma producent sprzętu elektronicznego, jeśli produkt zasilający ofertę tego producenta powstał jedynie na skutek
złączenia dostarczonych z zewnątrz podzespołów. Podobnie producent działający w tej branży nie skorzysta z ulgi w odniesieniu do produktów, których proces produkcji odbył się zasadniczo poza przedsiębiorstwem podatnika w związku z powierzeniem poszczególnych etapów produkcji swym kontrahentom.

Firmy korzystające z ulgi odliczą koszty pracownicze. Według MF oznacza to, że zakresem ulgi na ekspansję nie są objęte koszty zakupu biletów lotniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia, jeśli koszty te dotyczą osób działających na rzecz przedsiębiorstwa na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, bądź kadry menadżerskiej pełniącej swoje obowiązki na podstawie powołania.

Czytaj też w LEX: Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców >

Czytaj więcej: Nie tak łatwo skorzystać z ulgi na ekspansję >>

 

Sprawdź również książkę: CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość >>


 

Objaśnienia do WHT

Ministerstwo Finansów przygotowało też projekt objaśnień do przepisów dotyczących poboru podatku u źródła. MF podkreśla, że przesłanki prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej nie będą spełniały zarówno struktury podatkowe cechujące się całkowitą sztucznością (ang. wholly artificial arrangement), jak i częściową sztucznością (ang. artificial arrangement in part).

-Fakt że spółka holdingowa spełnia przewidziane w danej jurysdykcji kryteria co do minimalnego substratu osobowo-majątkowego nie oznacza automatycznie, że kryterium sztuczności nie jest spełnione. Należy podkreślić, że sztuczność zachodzi również w przypadku podmiotów prowadzących ograniczoną działalność gospodarczą (ang. limited economic activity) - pisze MF.

Czytaj w LEX: Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku >

Objaśnienia odnoszą się też do zwolnienie z opodatkowania dywidendy wypłacanej osobie prawnej. Według MF, wymóg efektywnego opodatkowania należy w szczególności rozumieć jako brak zwolnienia o charakterze podmiotowym czy przedmiotowym w stosunku do uzyskiwanych przychodów (dochodów). Pod uwagę należy również brać niepomniejszanie uzyskanego dochodu o hipotetyczne koszty, jak również brak możliwości uzyskania zwrotu podatku pobranego od tego dochodu bądź zaliczenia takiego podatku na poczet podatku z innych tytułów.
- W przypadku dywidend warunek powinien być rozumiany w ten sposób, iż podmiot otrzymujący dywidendę powinien podlegać efektywnemu opodatkowaniu w państwie członkowskim. Mając jednak na uwadze odmienność dyrektywy PS (dotyczy wyeliminowania podwójnego opodatkowania dywidend przekazywanych pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami zależnymi różnych państw członkowskich) i dyrektywy IR (dotyczy zniesienia podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych wypłacanych przez spółkę państwa członkowskiego na rzecz spółki powiązanej z innego państwa członkowskiego), warunek ten powinien być odnoszony wyłącznie do aspektów podmiotowych - pisze MF. 

Czytaj też w LEX: Zasady poboru podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2023 r. >

 

Koncepcja LTA

Resort odnosi się też do koncepcji look-through approach (LTA - czyli ustalania przez organ podatkowy, kto jest rzeczywistym właścicielem należności w sytuacji, gdy podmiot uzyskujący taką należność nie jest jej rzeczywistym właścicielem). Chodzi o możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania państwa siedziby rzeczywistego właściciela danej należności, a nie jej bezpośredniego odbiorcy.

- Można i należy uznać, że organy podatkowe nie są - co do zasady - zobowiązane do stosowania tej koncepcji - twierdzi MF.

Zaraz potem dodaje jednak, że możliwość zastosowania tej koncepcji jest w zasadzie ograniczona tylko do przypadków, gdy łącznie spełnione są trzy przesłanki:

  • wykorzystanie spółki pośredniczącej pomiędzy państwem płatnika a państwem odbiorcy należności będącego rzeczywistym beneficjentem nie skutkuje obniżeniem podatku u źródła pobieranym w państwie płatnika;
  • występuje tożsamość płatności co do rodzaju w relacji płatnik - zagraniczna spółka pośrednicząca - zagraniczny odbiorca płatności będący rzeczywistym beneficjentem;
  • całość struktury lub dana płatność nie jest sztuczna w rozumieniu art. 22c ustawy o CIT.

Czytaj też w LEX: 

Krzemińska Iwona, Majkowski Wojciech, Zastosowanie tzw. look-through approach przez polskiego płatnika podatku u źródła (WHT) >

Knawa Katarzyna, Podatek u źródła – czyli o poprawieniu niektórych błędów oraz o tych, które nadal wymagają dopracowania >