Główny Urząd Statystyczny opublikował informację sygnalną pt.: „Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku”.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Środki gromadzone w PPK są inwestowane w funduszach inwestycyjnych, są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Każdy z funduszy posiada własną politykę inwestycyjną oraz charakteryzuje się odrębnym profilem ryzyka, dostosowanym do wieku uczestnika.

Czytaj również: Uczestnik PPK nie musi znać się na inwestowaniu>>
Sprawdź też: Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego >

Instytucje zarządzające pracowniczymi planami kapitałowymi

W końcu 2021 r. liczba instytucji finansowych zarządzających PPK wyniosła 19 (w roku poprzednim 20), przy czym większość (16) była prowadzona przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pozostałe przez powszechne towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń. Fundusze zdefiniowanej daty Liczba funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez instytucje finansowe na koniec 2021 r. wyniosła 172. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadziły 84,3 proc.  wszystkich funduszy zdefiniowanej daty.

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych Na koniec 2021 r. w PPK uczestniczyło 2 547,9 tys. osób, tj. o 1 064,1 tys. osób więcej niż w 2020 r., co oznacza 71,7 proc. wzrost w porównaniu do 2020 r. Analogicznie w PPK prowadzonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wzrost liczby uczestników wyniósł 78,3 proc.

 

 

 


Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty

Wartość zarządzanych aktywów netto pracowniczych planów kapitałowych na koniec 2021 r. wyniosła 7,7 mld zł. W porównaniu z końcem 2020 r. aktywa zgromadzone w PPK według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zwiększyły się o 172,0 proc., czyli o ponad 4,8 mld zł.

Sprawdź też: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK >

 


Wpłaty i wypłaty

PPK przyjęły w 2021 r. wpłaty w kwocie 4 275,3 mln zł, z czego 98,3 proc. wszystkich wpłat stanowiły składki podstawowe wpłacane przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK. W porównaniu z rokiem poprzednim kwota wpłat w 2021 r. była wyższa o 2 070,1 mln zł, co stanowiło 93,9 proc. wzrostu w skali roku. Wyższe były wpłaty finansowane przez uczestników PPK niż wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający i stanowiły 57,1 proc. wpłat podstawowych. Odmienna sytuacja wystąpiła w strukturze wpłat dodatkowych, w których 56,4 proc. wpłat finansowanych było przez podmiot zatrudniający. W 2021 r. wpłaty podstawowe wzrosły o 93,2 proc., natomiast wpłaty dodatkowe o 141,8 proc. PPK prowadzone przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych przyjęły wpłaty w wysokości 3 694,4 mln zł wobec 1 832,7 mln zł wpłat w 2020 r. Wpłaty podstawowe wyniosły w tych funduszach 3 632,7 mln zł, natomiast wpłaty dodatkowe 61,7 mln zł.

Sprawdź też: Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK >

 

Stopa zwrotu

Stopa zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres dwuletni na koniec 2021 r. była zróżnicowana. Najwyższe wartości osiągnięto w funduszach zdefiniowanej daty 20602 (dla funduszy 2065 nie były wyliczane), a spośród nich maksymalna wartość wyniosła 49,71 proc., natomiast najniższe w funduszach zdefiniowanej daty 2025 (minimalna wartość 0,58 proc.). Analogiczne zależności zaobserwowano na koniec 2021 r. w stopie zwrotu funduszy zdefiniowanej daty za okres roczny. Najwyższe wartości stopy zwrotu wyniosły w funduszach zdefiniowanej daty 2060 (dla funduszy 2065 nie były wyliczane). Maksymalna wartość w funduszach zdefiniowanej daty 2060 wyniosła 20,30 proc., natomiast minimalna w funduszach 2025 minus 4,72 proc.