We wtorek, 5 grudnia, w sejmowej Komisji Finansów Publicznych odbędzie się pierwsze czytanie dwóch projektów ustaw dotyczących wakacji kredytowych, autorstwa: posłów Polska 2050-Trzecia Droga oraz rządu.  Oba dotyczą ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. I jedni i drudzy chcą, aby kredytobiorcy mogli korzystać z wakacji kredytowych, także w przyszłym roku, różnie określają jednak kryteria, które trzeba spełnić, by z wakacji skorzystać. Największe szanse na uchwalenie ma projekt poselski. 

Wakacje nie dla wszystkich

W poselskim projekcie proponuje się, by - tak jak wcześniej -  na wniosek kredytobiorcy było możliwe zawieszenie w ciągu roku czterech rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania (tylko jednego kredytu). Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z wakacji. Posłowie  zaproponowali wprowadzenie kryterium dochodowego. Wniosek o wakacje będzie mógł złożyć tylko kredytobiorca, w przypadku którego wydatki na spłatę kredytu  w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, w stosunku do średniego miesięcznego dochodu (w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej) przekroczyły 40 proc. 

Czytaj w LEX: Wakacje kredytowe w ramach programu wsparcia kredytobiorców >

Wakacje kredytowe – kryteria w 2024 roku

Z kolei według projektu przyjętego przez Radę Ministrów zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach, jakie obowiązywały w 2023 r. Jednak w stosunku do obowiązujących regulacji, ograniczony zostanie katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.  W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe. Jednak w takim przypadku, koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) będzie musiał przekroczyć 50 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Oświadczając o spełnieniu tego warunku, składający wniosek o wakacje kredytowe powinien wziąć pod uwagę średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 r. mają dotyczyć kredytów hipoteczny w złotych polskich, zawartych przed 1 lipca 2022 r. 

Zasady wakacji kredytowych

Instytucja wakacji kredytowych została wprowadzona przez polski rząd w 2022 r. w reakcji na znaczący wzrost inflacji oraz stóp procentowych, co z kolei było wynikiem wybuchu wojny w Ukrainie. Zgodnie z przyjętymi wtedy rozwiązaniami kredytobiorcy, których zdolność do obsługi kredytów uległa osłabieniu, mogli skorzystać z zawieszenia spłat kredytu hipotecznego. Mechanizm wakacji kredytowych pozwalał na przesunięcie terminów spłaty kredytu mieszkaniowego zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. 

Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy wynosił dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 r. oraz po jednym miesiącu w każdym kwartale 2023 r. Jednocześnie przyjęto, że okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegały stosownemu przedłużeniu o okres, na który nastąpiło zawieszenie wykonywania umowy.

Wakacje kredytowe w Polsce – duża popularność

Dotychczas obowiązujące wakacje kredytowe objęły 1,09 mln kredytów mieszkaniowych – wobec tylu kredytów banki pozytywnie rozpatrzyły wnioski o zawieszenie spłaty. Kredyty objęte wakacjami stanowiły 57 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych oraz 68 proc. wartości wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych. Łączna wartość nadpłat kapitału dla kredytów objętych wakacjami kredytowymi, dokonanych od momentu objęcia danego kredytu wakacjami kredytowymi, to 19,1 mld zł –  129 proc.  łącznej wartości rat kapitałowych i odsetkowych, które zostały zawieszone, a byłyby wymagane do 30 czerwca 2023 r.