Z podpisanych przez prezydenta przepisów wynika, że przejęcie ryzyka dotyczyć będzie należności handlowych:

  • stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od kontrahenta mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku tymczasowo niezbywalnym, o którym mowa w załączniku do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz. Urz. UE C 392 z 19.12.2012, str. 1, z późn. zm.);
  • potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu;

- o terminie płatności poniżej dwóch lat.

Więcej: Senat poparł ustawę wspierającą ubezpieczenia transakcji handlowych>>

 

W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejęcie ryzyka dotyczyć ma należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub eksportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co istotne, Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 będzie mogła przyjąć rządowy program wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w ramach realizacji Programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł zobowiązać się do przejęcia 80 proc. ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela ubezpieczeń należności handlowych.

Ustawa określa również elementy podstawowe umowy między Skarbem Państwa a zakładem ubezpieczeń oraz warunki, które musi spełniać zakład ubezpieczeń przystępujący do umowy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz również: Prezydent podpisał ustawę o wzajemnym uznawaniu towarów w UE >>