Nowelizacja z 26 stycznia 2018 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadziła od 1 października 2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 45 ust. 1f  powinno być sporządzane w postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez ministra finansów. Tak sporządzone sprawozdanie przesyłane do KRS będzie musiało zostać też podpisane przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców KRS, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP. Tyle, że jedynie protokół zgromadzenia wspólników z podjętymi uchwałami mogą być przygotowane do końca czerwca. Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na przygotowanie pozostałych dokumentów sprawozdania finansowego mają czas do końca marca 2019 r. Do tego dnia: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie zarządu  muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu, i to podpisem elektronicznym albo bezpłatnym profilem zaufanym.

Jeden pdf mniej

Grzegorz Maślanko, radca prawny w kancelarii Grant Thornton zauważa jednak, że obecnie nie jest jasne, jak  wzorzec sprawozdania będzie wyglądał i kiedy zostanie opracowany i opublikowany przez Ministra Finansów. - Pewne jest natomiast, że możliwość złożenia kopii sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, tj. w formie skanu opatrzonego właściwym podpisem uprawnionej osoby, z której korzystano w szczególności w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2017 r., było możliwe jedynie do 30 września 2018 r. Z brzmienia przepisu wynika, że przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wypełnić obowiązku sprawozdawczego przed tą datą, muszą sporządzić sprawozdanie elektroniczne – podkreśla Maślanko. Tymczasem w tym roku kłopoty z terminowym złożeniem sprawozdań mogły mieć spółki, których członkowie zarządu są cudzoziemcami i nie mają numeru PESEL.

 


Dzięki jednak elektronizacji sprawozdania finansowe będą przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, skąd mogą być pobierane przez urzędy skarbowe. Przedsiębiorcy zatem nie będą musieli jak dotychczas nie będą więc musieli składać sprawozdań osobno organom podatkowym, jak ma to miejsce obecnie.

Połowiczna elektronizacja

Do sprawozdani  finansowego spółki dołączają także uchwały: zatwierdzającą, podziale zysku oraz sprawozdania z działalności jednostki oraz często opinię biegłego rewidenta. Dokumenty te będą również składane w formie elektronicznej, ale tak jak te za 2017 r. Do Repozytorium Dokumentów Finansowych trafią więc ich skany ów podpisane przez umocowaną osobę. W przypadku opinii i raportu z badania biegłego rewidenta konieczne będzie pozyskanie dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym samego biegłego.