Władze miasta wprowadziły ograniczenia w poruszaniu się po drodze publicznej większych pojazdów ciężarowych. Obywatel chciał wiedzieć, jakie ciężarówki mogą jednak po niej jeździć. Wystąpił więc do Zarządu Dróg Miejskich o udostępnienie informacji publicznej w zakresie organizacji ruchu drogowego na konkretnym odcinku drogi publicznej, utrzymania jej w czystości oraz korzystania z niej przez pojazdy przedsiębiorców w związku z wprowadzonymi przez władze miasta ograniczeniami. Domagał się m.in. przesłania kserokopii wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wjazd ciężarówek, zezwoleń wydanych przez ZDM, przesłania kserokopii rejestrów pojazdów ciężarowych firm wywożących w określonym czasie wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów. Nie otrzymał jednak właściwej informacji, bo dyrektor ZDM powołał się na unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).  Uznał bowiem, że musi uzyskać zgodę przedsiębiorców na przekazanie danych. Sąd ocenił sprawę inaczej.

 


Warto przeczytać: Z firmą prowadzącą szkolenia BHP trzeba zawrzeć umowę powierzenia danych

Dyrektor zasłania się RODO

Dyrektor ZDM udzielił szczątkowych informacji. Wyjaśnił, też że wystąpił ze stosownym wnioskiem do jednej z firm, a w przypadku uzyskania jej zgody na udostępnienie kserokopii dokumentów, zostaną one przesłane wnioskodawcy. Dyrektor wskazał, że wnioski zawierają dane identyfikujące poszczególnych firm, dlatego ich przetwarzanie musi być uzasadnione ściśle określonym i uzasadnionym celem. Biorąc pod uwagę RODO, żądanie nie może zostać zrealizowane.Wnioskodawca złożył skargę na bezczynność organu do sądu. Wniósł m.in. o zobowiązanie dyrektora ZDM do udzielenia żądanej informacji w pełnym zakresie. W między czasie otrzymał odpowiedź na niektóre pytania.

Organ nie wydał decyzji nie udzielił informacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zobowiązał dyrektora ZDM do udzielenia informacji w pozostałym niezrealizowanym zakresie. Sąd potwierdził, że zakres żadnych informacji mieści się w pojęciu „informacji o sprawach publicznych”. W ocenie sądu powołanie się w piśmie do wnioskodawcy na przeszkodę w udzieleniu informacji w postaci przepisów RODO nie jest właściwym załatwieniem sprawy. Zgodnie, bowiem art. 16 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W razie wystąpienia takiej sytuacji podmiot dysponujący informacją publiczną zobowiązany jest do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu decyzji powinien m.in. wskazać z czego wynika ograniczenie w udostępnieniu informacji publicznej, oraz pouczyć o możliwości i trybie wniesienia odwołania od takiej decyzji. W tej sprawie decyzja taka nie została wydana ani też dyrektor Zarządu Dróg Miejskich nie udostępnił w pełnym zakresie wnioskowanych informacji.

 

RODO chroni sferę prywatną osób fizycznych

Sąd podniósł, że zwlekanie dyrektora ZDM z załatwieniem wniosku w zakresie niektórych pytań i powoływanie się na przepisy RODO wydaje się nieuzasadnione. Wnioskodawca nie domagał się dostępu do danych prywatnych osób fizycznych, ale wnioskował o dane przedsiębiorców i to w bardzo ograniczonym zakresie. Żądanie dotyczyło tych przedsiębiorców, którzy występowali o zezwolenie na wjazd ciężarówkami o masie powyżej 10 ton na ulicę i wydanych w tym zakresie zezwoleń oraz o przesłanie rejestrów pojazdów ciężarowych wywożących odpady dla dwóch firm od maja do lipca 2018 r. Informacje takie związane są z działalnością gospodarczą podmiotów gospodarczych i z ruchem pojazdów na drodze publicznej, a nie ze sferą prywatną osób fizycznych. Dotyczy to także sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest wykonywana przez osobę fizyczną.

Zdaniem sądu nie wiadomo również, dlaczego żądana przez wnioskodawcę opinia firmy o sytuacji na ulicy po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu nie mogłaby być udostępniona w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Zdawkowa odpowiedź i to z powołaniem się na RODO nie jest załatwieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób przewidziany przez przepisy ustawy o udostępnienie informacji publicznej.

Wyrok WSA w Łodzi z 6 grudnia 2018 roku sygn. akt  II SAB/Łd 135/18.

Czytaj w LEX:

Czy udostępnienie przez podmiot publiczny danych osobowych pracowników w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie narusza przepisów RODO?

Na jakiej podstawie prawnej organ przetwarza dane osobowe, jeżeli wpłynie do niego zapytanie z powołaniem się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Czy numer księgi wieczystej jest daną osobową w rozumieniu RODO?

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >>