Dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji zwraca uwagę, że szkolenia, choć obowiązkowe są prowadzone często nie przez administratora danych, ale firmę zewnętrzną.

Czytaj: Pracodawca sam zastąpi służbę BHP, jeśli zatrudnia do 50 pracowników

Bez odrębnego dokumentu

Jeśli administrator zdecydował się wybrać firmę zewnętrzną, należy podpisać z nim umowę powierzenia. To może być część umowy na usługi lub zlecenia i nie ma obowiązku podpisywania oddzielnego dokumentu.

 

 

 W takim wypadku administrator powierza innemu pomiotowi zadanie, które mógłby realizować samodzielnie, i z którym wiąże się przetwarzanie danych.  

Czytaj: WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją

Osoba wykonująca zadania służby BHP , która jest jednocześnie pracownikiem przetwarza dane osobowe innych pracowników zatrudnionych w tym zakładzie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane te mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby, które działają z upoważnienia administratora.

Upoważnienie do przetwarzania danych

W sytuacji, gdy zadania służby BHP powierzono specjalistom spoza zakładu pracy np. firmie zewnętrznej, administrator zobligowany jest do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych. Umowa taka nakłada na podmiot, któremu dane powierzono do przetwarzania, obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych, zgodnie z wytycznymi, zawartymi w RODO.

 


Podmiot ten musi upoważnić swoich pracowników do przetwarzania danych osobowych otrzymanych do przetwarzania (dane otrzymane od swojego klienta). W związku z tym, w przypadku szkolenia przeprowadzanego przez firmę zewnętrzną wyłącznie na terenie administratora, warto mieć upoważnienie prowadzącego szkolenie do przetwarzania danych osobowych, jednak musiałby zagwarantować, że tych  danych nie będzie przetwarzał poza siedzibą administratora - czytamy w Poradniku wydanym przez ministerstwo.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Szkolenia BHP w świetle RODO >

Szkolenia okresowe po zmianach w pytaniach i odpowiedziach >

Wpływ RODO na obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji powypadkowej >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Dokumentacja powypadkowa w pytaniach i odpowiedziach >

Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP >

Obowiązki pracodawcy w świetle RODO >