Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Dłuższy termin na realizację vouchera

Nowela zakłada, że termin realizacji vouchera dla podróżnych o kolejny rok. Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia uniemożliwiają bowiem podjęcie przez klientów decyzji o dokonaniu rezerwacji i realizacji przyznanego vouchera.

O 8 miesięcy przesunięty zostanie termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu do Turystycznego Funduszu Zwrotów wypłat, które zostały dokonane przez fundusz podróżnym. Spłata pierwszej raty będzie przedłużona do końca grudnia tego roku. Zwroty wypłat przez organizatorów turystyki rozpoczną się od grudnia 2021 r. Aktualnie, zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ilość udzielonych pożyczek organizatorom turystyki wynosi blisko 240 mln zł.

Starosta umorzy, odroczy lub rozłoży na raty umorzenia

Przyjęty projekt nadaje staroście uprawnienia do umorzenia całości lub części, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty niektórych należności np. nienależnie otrzymanych pieniędzy w ramach form wsparcia udzielanych przez powiatowe urzędy pracy z tarcz antykryzysowych.  Starosta taką decyzję podejmie z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy.

Będzie mógł to zrobić w odniesieniu do

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorców,
 • niskooprocentowanej  pożyczki z Funduszu Pracy m.in. dla organizacji pozarządowych,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Pomoc dla szkolnych sklepików

Wsparcie dla osób prowadzących sklepiki szkolne będzie podobna do pomocy, jaką otrzymują firmy z  tzw. tarczy branżowej i rozporządzeń pomocowych. Pomoc dotyczyć ma przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek oświatowych, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) kodami 47.11.Z i 47.19.Z.

Czytaj: Uczniowie wyręczają państwo w pomocy szkolnym sklepikom>>

Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w postaci:

 • zwolnienia z opłacania składek na ZUS,
 • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników,
 • świadczeń postojowych,
 • małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie 40 proc. spadku przychodów odnotowanych w odpowiednim okresie rozliczenia od listopada 2020 r. do marca 2021 r., a także prowadzenie określonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r. W zależności od sytuacji epidemiologicznej nie można wykluczyć, że na etapie prac parlamentarnych pomoc zostanie rozciągnięta także na kolejne okresy czasu.

Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą” złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności. Zaświadczenie nie będzie musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post-factum, podczas kontroli.

Nowelizacja upoważni także Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń przedłużających instrumenty pomocowe dla sklepików szkolnych w przyszłości.

 

Mniejszy czynsz dla wynajmujących w galeriach

Przyjęte przepisy dotyczą też relacji pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m/kw, które dotknął lockdown.  Uregulowano relacje pomiędzy udostępniającymi powierzchnię handlową a uprawnionymi do jej używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej podobnej umowy.

Rząd chce pomóc najemcom w galeriach, wynajmujący protestują>>

Przepisy przewidują, że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona.  Pomoc będzie przyznawana także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.