W czwartek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko w sprawie interpretacji przepisów dotyczących agentów emisji. To oni od 1 lipca, czyli już za 3 dni,  za sprawą ustawy z  9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku będą pośredniczyć w emisji obligacji korporacyjnych.

Agentem nie może być emitent

Nie ma możliwości łączenia roli agenta emisji ze statusem emitenta lub sprzedającego (oferującego) - takie stanowisko przedstawiła w czwartek Komisja Nadzoru Finansowego. KNF uważa, że wchodzące w życie 1 lipca przepisy zakładają podmiotową odrębność emitenta i agenta emisji.  Wymagają bowiem zawarcie umowy pomiędzy emitentem lub sprzedającym (oferującym), a agentem. - Emitent lub sprzedający (oferujący), nawet jeżeli należy do podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji agenta emisji, nie może więc świadczyć tej usługi na swoją rzecz. Przeciwko takiej możliwości przemawia także art. 7a ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Łączenie funkcji agenta emisji oraz emitenta lub sprzedającego (oferującego) stałoby w sprzeczności z obowiązkiem zachowania niezależności przez podmiot pełniący funkcję agenta - zaznacza KNF. Łączenie funkcji agenta emisji oraz emitenta lub sprzedającego (oferującego) nie jest również możliwe w przypadku banku prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej banku (biura maklerskiego). Biuro maklerskie nie posiada podmiotowości prawnej, nie może zatem być stroną umowy o pełnienie funkcji agenta emisji.

Czytaj również: Rządowa nowelizacja może sparaliżować rynek obligacji  >>

 


 

Bank powierniczy jako agent emisji

Wszelkie zadania związane z pełnieniem funkcji agenta emisji powinny być co do zasady realizowane w jednostce banku zajmującej się działalnością powierniczą.  Dopuszczalne jest, aby niektóre czynności wykonywane były przez pracowników, pozostających poza ścisłą strukturą jednostki organizacyjnej zajmującej się działalnością powierniczą. Bank musiałby jednak wykazać, że:

  • rozwiązanie to spełnia warunki techniczno-organizacyjne prowadzenia działalności powierniczej,
  • wykonywanie tych zadań podlega efektywnej kontroli i nadzorowi ze strony osób kierujących działalnością powierniczą,
  • pracownicy mają wyraźnie odzwierciedlone w zakresie obowiązków wykonywanie zadań w ramach agenta emisji przez bank powierniczy i pozostają w tym zakresie w stosunku podległości do osób kierujących działalnością powierniczą.

Ponadto, takie ukształtowanie zadań powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumencie statuującym i opisującym funkcjonowanie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność powierniczą (tzn. regulaminie organizacyjnym).

Nie wydane obligacje podlegają dematerializacji

Obligatoryjnej dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) podlegać będą obligacje, listy zastawne, które nie są emitowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie i w odniesieniu do których emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO, a także certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, których oferta rozpoczęła się przed 1 lipca 2019 r. i do tego dnia nie zostały wydane inwestorowi. KNF podkreśla, że wejście w życie art. 7a o obrocie instrumentami finansowymi poprzedzone było długim vacatio legis i  emitenci, którzy przewidywali, że wydanie oferowanych papierów wartościowych nastąpić może po 1 lipca 2019 r., powinni być gotowi, aby niezwłocznie po 1 lipca zawrzeć umowę z agentem emisji.

KNF podkreśla, że obowiązek powołania agenta emisji nie zachodzi  jedynie w przypadku emisji papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty publicznej lub w odniesieniu do których emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenie do ASO.

Nowe przepisy to efekt afery GetBack

Nowe przepisy dotyczące emisji prywatnych obligacji to element tzw. pakietu GetBack, który ma sprawić, że obrót prywatnymi obligacjami stanie się bezpieczniejszy. Za ich sprawą od 1 lipca 2019 r.  powstanie obowiązek rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wszystkich obligacji korporacyjnych i dłużnych papierów wartościowych, a także korzystania z pośrednictwa z agenta emisji. Do obowiązków agenta będzie należała m.in. weryfikacja czy emitent spełniania wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa, a papiery wartościowe - warunki rejestracji. Agent będzie też odpowiadał za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków. Za przekazanie nieprawdziwych lub niepełnych danych będzie groziła kara grzywny w wysokości do 2 mln złotych.