Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Przed uchwaleniem planu działka miała przeznaczenie Ps i RV. Sąsiednie działki także miały takie przeznaczenie. Jedna z działek znalazła się w strefie ZP, pozostałe działki znalazły się w strefie MN.


Czy usytuowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zieleni parkowej - ZP, na terenie jednej prywatnej działki, jest zgodne z obowiązującymi przepisami?
 

Czy własność terenu ma jakiekolwiek znaczenie przy uchwalaniu mpzp?

Odpowiedź

Władztwo planistyczne na terenie gminy przysługuje gminie. Oznacza to, że gmina może, co do zasady określać sposób zagospodarowania wszystkich terenów, a nie tylko terenów będących własnością gminy.


Zatem gmina ma możliwość kształtowania zasad zabudowy i sposobu zagospodarowania terenów należących do osób prywatnych. W praktyce może się okazać, że część działek skorzysta na takiej zmianie planu (np. działka rolna stanie się działką budowlaną), a część straci (gdy na nieruchomości zostanie wprowadzony całkowi zakaz zabudowy).


Trzeba natomiast podkreślić, że postępowanie gminy przy uchwalaniu planu miejscowego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - dalej u.p.z.p.


Przepisy tej ustawy zapewniają jawność uchwalania planu oraz gwarantują mieszkańcom gminy możliwość składania wniosków i uwag co do treści planu. W ten sposób właściciele nieruchomości mogą w porę reagować na projektowane zmiany przeznaczenia i sposobu zagospodarowania swoich nieruchomości.


Na wypadek, gdy jednak plan miejscowy zmieni przeznaczenie nieruchomości w taki sposób, że korzystanie z niej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem będzie niemożliwe, lub gdy na skutek tych zmian spadnie wartość nieruchomości, wówczas właścicielom nieruchomości przysługują wobec gminy roszczenia, o których mowa w art. 36 i 37 u.p.z.p. Konkludując, gmina ma możliwość zmiany przeznaczenia nieruchomości "prywatnych" natomiast właściciel nieruchomości jest na taką ewentualność wyposażony w środki ochrony prawnej.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .