Wprowadza zmiany w ustawie o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw. - Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań. Specyfika tych zadań wskazuje na potrzebę dalszej optymalizacji procesów planowania i zarządzania, zwłaszcza w sferze polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym - uzasadniają autorzy projektu. 

Minister zawetuje likwidacje przedsiębiorstw

Jak wskazano dział aktywa państwowe ma zostać wyodrębniony w celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa. 

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY

- Koncentracja kompetencji w zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa pozwoli na zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach - wskazano w uzasadnieniu. 

Czytaj: Resort środowiska będzie Ministerstwem Klimatu>>

Minister aktywów państwowych ma więc mieć kompetencje inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu do decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego. Taką kompetencję posiadał również minister Skarbu Państwa przed zniesieniem resortu Skarbu Państwa.

Projekt zakłada, że przedstawiciel tego ministra wejdzie do składu Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych. - Zmiana ta ma na celu koncentrację i wzmocnienie nadzoru tego ministra nad szeroko pojętymi aktywami publicznymi - wyjaśniono. Podobny cel ma uzupełnienie o przedstawiciela MAP składów rad nadzorczych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, w stosunku do których Skarb Państwa posiada większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników.

Przedstawiciele w radzie nadzorczej Poczty Polskiej

Kolejną propozycją jest to by minister aktywów państwowych miał dwóch przedstawicieli w radzie nadzorczej Poczty Polskiej. W tym celu maksymalna liczba członków tej rady zostaje zwiększona do 9. Ma wykonywać w porozumieniu z ministrem finansów monopol państwa w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo. Przejmie też uprawnienia wcześniejszego ministra energii dotyczące niektórych spółek lub grup kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Projekt przewiduje także zmiany niezwiązane bezpośrednio z utworzeniem działu aktywa państwowe. Założono, że Skarb Państwa może obejmować akcje również w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej liczbie akcji. Umożliwi to Skarbowi Państwa - czytamy w uzasadnieniu - wzięcie udziału w tych przypadkach podwyższenia kapitału zakładowego, w których wyłączone lub ograniczone jest prawo poboru w spółkach akcyjnych lub prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a propozycja objęcia nowych akcji lub udziałów będzie skierowana do Skarbu Państwa.

Cel skuteczna polityka ekologiczna

Z kolei wyodrębnienie działu klimat ma na celu skuteczne prowadzenia polityki ekologicznej, klimatycznej i energetycznej. Wskazano, że to odpowiedź na wzrastające znaczenie problemów klimatycznych w polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej. Zmiana ta ma też służyć pełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.

 

Do spraw klimatu i zrównoważonego rozwoju zaliczono m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochronę i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarkę odpadami, a także efektywność energetyczną oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Czytaj także: Premier podzielił działy między nowe ministerstwa>>

Do kompetencji ministra klimatu ma należeć nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.