Rozporządzenie z 18 listopada 2019 r., z mocą wsteczną do 15 listopada, określa szczegółowy zakres działań ministra aktywów państwowych. 

Minister od nadzoru nad spółkami, ale nie wszystkimi

Zgodnie z tym dokumentem, minister aktywów państwowych, którym jest Jacek Sasin, kieruje działami administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin. Rozporządzenie powierza też ministrowi aktywów nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Dodatkowo precyzuje się, że minister aktywów jest w części 47 i 48 budżetu państwa. Części te to odpowiednio: energia i gospodarka złożami kopalin.

Z wcześniejszej informacji rządu wynika, że minister Jacek Sasin obejmie nadzór nad większością spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ale zanim to nastąpi musi zostać znowelizowana ustawa o działach administracji rządowej, bo na skutek zmian wprowadzonych w niej na początku poprzedniej kadencji, nadzór na spółkami podzielony został między kilka resortów.


Czytaj więcej na Prawo.pl: Jacek Sasin obejmie nadzór nad spółkami, ale dopiero po zmianie ustawy>>
 

Środowisko podzielone

Dział administracji rządowej "środowisko" oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki podlegają Ministrowi Klimatu, którym w rządzie Mateusza Morawieckiego jest Michał Kurtyka - wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z nim minister klimatu kieruje działem administracji rządowej "środowisko" i jest dysponentem części 41 budżetu państwa - środowisko. 

 


Minister środowiska ma sobie urządzić resort

Powołany na stanowisko ministra środowiska Michał Woś, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem będzie prowadził prace związane z przygotowaniem propozycji podziału spraw objętych działem administracji rządowej „środowisko”, pomiędzy ten dział administracji rządowej a projektowany dział administracji rządowej „klimat”. De facto chodzi o podział kompetencji między „stare” Ministerstwo Środowiska, a nowy resort klimatu, któremu będzie przewodzić Michał Kurtyka.

W rozporządzeniu znalazło się stwierdzenie, że Woś będzie opracowywał i opiniował projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych dotyczących wydzielenia.

Z dokumentu wynika, że w dziale „środowisko” mają pozostać sprawy związane z geologią, leśnictwem, ochroną przyrody i polityki surowcowej państwa.


Minister ds. europejskich w kancelarii premiera

Obsługa Prezesa Rady Ministrów w zakresie udziału w spotkaniach Rady Europejskiej oraz w innych spotkaniach szefów państw i rządów UE oraz współpraca z doradcami szefów państw i rządów Unii znalazły się wśród kompetencji ministra Konrada Szymańskiego, który będzie pracował teraz w Kancelarii Prezesa rady Ministrów.

To skutek decyzji premiera Mateusz Morawieckiego, który zdecydował, że z resortu spraw zagranicznych zostanie wydzielony pion dotyczący polityki europejskiej. Pion ten będzie podlegał kancelarii premiera; na jego czele stanie dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.

Z dokumentu wynika, że minister, członek Rady Ministrów wykonuje zadania wyznaczone przez premiera. Do zakresu jego działania należy obsługa premiera w zakresie udziału w spotkaniach Rady Europejskiej oraz innych spotkaniach szefów państw i rządów Unii Europejskiej, w tym z państwami trzecimi.

Ponadto jest to też współpraca z doradcami szefów państw i rządów UE oraz koordynowanie kontaktów Prezesa Rady Ministrów z przewodniczącym Rady Europejskiej, przewodniczącym Komisji Europejskiej i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w związku ze spotkaniami Rady Europejskiej.

Do obowiązków ministra należy też przedstawianie premierowi projektów dokumentów dotyczących udziału w spotkaniach Rady Europejskiej, a także przedstawianie analiz, ocen oraz wniosków związanych z realizacją powierzonych mu zadań. W zakresie realizacji zadań Szymański może, z upoważnienia premiera, żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub "dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej".