W maju 2018 r. Stanisław T. zgłosił staroście roboty budowlane polegające na budowie budynku rekreacyjnego o powierzchni do 35 mkw. Po analizie dołączonych do wniosku dokumentów, organ, z uwagi na nietypowy dach projektowanego budynku - w kształcie kopuły, sprzeciwił się budowie i nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ uznał, że realizacja obiektu kopułowego, choć objęta tylko obowiązkiem zgłoszenia, zawsze będzie wywoływać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Wojewoda przyznał rację staroście i decyzję utrzymał w mocy.

Podkreślił, że za wydaniem takiego rozstrzygnięcia przemawiały niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w projektowanym obiekcie. Dach w formie kopuły nie został zaliczony do rozwiązań powszechnie znanych, prostych i powtarzalnych. Tymczasem realizacja obiektów budowlanych w oparciu o zgłoszenie powinna dotyczyć jedynie tych o nieskomplikowanej technicznie budowie. W ich przypadku nie wymaga się bowiem przedstawienia projektu budowlanego. Zdaniem wojewody, załączony przez skarżącego "projekt budynku rekreacyjnego" nie był wystarczający by przyjąć, iż przedstawione rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo użytkowników budynku. Nie można było przy tym zobowiązać wnioskodawcy do uzupełnienia zgłoszenia o projekt budowlany sporządzony przez architekta. Dlatego nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku tych robót, miało na celu zweryfikowanie zamierzeń inwestora pod kątem bezpieczeństwa przyszłych użytkowników obiektu.

 

Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który uchylił obie decyzje.

Wyjaśnił, że projektowany przez skarżącego budynek rekreacyjny należy do budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a Prawa budowlanego, wymagających dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych przed ich rozpoczęciem. Organy administracyjne nie mogły się zatem sprzeciwić jego realizacji wskazując na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę (art. 30 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego), czy też przez zaliczenie go do tymczasowych obiektów budowlanych (art. 30 ust. 6 pkt 3 ustawy). Organy stwierdziły natomiast, że realizacja obiektu kopułowego może naruszać inne przepisy - w tym przypadku rozporządzenia w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z jego § 3 ust. 1 przy realizacji obiektów budowlanych, które zawierają ustroje konstrukcyjne, takie jak kopuły wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, a takiego inwestor w tej sprawie nie powołał. Zdaniem sądu, organy błędnie jednak przyjęły, że skoro taki obowiązek można nałożyć na inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę, to w tej sytuacji należało zażądać od skarżącego, by ten uzyskał taką decyzję. Sąd podkreślił, że inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego także dla inwestycji realizowanej w trybie zgłoszenia.

Decyzje wydane bez analizy dokumentacji technicznej

Sąd zarzucił organom iż te, nakładając na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę nie uzasadniły w jaki sposób realizacja domu kopułowego spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 30 ust. 7 pkt 1 Prawa budowlanego). Powołanie się wyłącznie na nowatorskie, a tym samym mało znane rozwiązanie architektoniczne, które zamierzał zastosować inwestor nie wystarczy. Organy nie wykazały zatem, że planowany przez skarżącego obiekt z dachem kopułowym takie zagrożenie może spowodować. Tymczasem organ zobowiązany jest ocenić czy w sprawie wystąpiły przesłanki generujące takie zagrożenie, w odniesieniu do konkretnego obiektu. Aby to zrobić należało zatem wykonać analizę dołączonej do zgłoszenia dokumentacji technicznej oraz ewentualnie wezwać inwestora o jej uzupełnienie. Takiej analizy nie wykonały jednak ani organ pierwszej instancji ani wojewoda. Sąd zauważył jednocześnie, że decyzja wydana w oparciu o art. 30 ust. 7 pkt 1 Prawa budowlanego ma charakter decyzji uznaniowej, to jednak wymaga szczegółowego uzasadnienia. W przeciwnym wypadku, tak jak w tej sytuacji, ani strona, ani sąd administracyjny nie mają możliwości skontrolować, czy tok rozumowania i motywy rozstrzygnięcia organów były prawidłowe.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.11.2018 r. II SA/Go 708/18

Warto przeczytać:

Czy na budowę piwniczki bez fundamentów wymagane jest pozwolenie?

Czy na przebudowę komina potrzebne jest pozwolenie?

Czy wymiana pieca gazowego wymaga pozwolenia na budowę?