Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Czy budowę piwniczki usytuowanej na gruncie bez fundamentów, okrytej ziemią i posianej trawą o powierzchni 10 m2, można przyjąć na zgłoszenie, czy wymagane jest pozwolenie na budowę?
 

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (dalej pr. bud.) obiekty budowlane należy zaliczać do trzech kategorii: budynków, budowli i obiektów małej architektury.
 

Co jest budowlą?

W myśl art. 3 pkt 3 pr. bud. przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

 

 


 

Czytaj też: Książeczki mieszkaniowe z PRL - ponad milion osób nie może odzyskać pieniędzy >

 

Co jest obiektem małej architektury?

Z kolei przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

  1. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
  2. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
  3. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
     

W ocenie opiniującego planowany obiekt – przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary i rozwiązania konstrukcyjne – uznać należy za obiekt małej architektury, w związku z czym inwestor nie jest zobligowany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającej pozwolenia na budowę - POBIERZ WZÓR >>

Czy do zgłoszenia budowy przydomowego ganku wymagana jest ekspertyza techniczna? >>

Kontrola stanu technicznego budynków - komentarz praktyczny >>