Za ustawą głosowało 387 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 21. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Na początku stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, przed przekazaniem go do Sejmu. W czwartek odbyła się debata nad strategią, a w nocy z czwartku na piątek głosowanie.

Uzasadniając projekt zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha mówił w czwartek, że projekt zmierza do stworzenia ram prawnych umożliwiających opracowanie i przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej – dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym, stanowiącego odpowiedź na wzrost zachorowań i śmiertelność na choroby nowotworowe w Polsce.

Czy treść karty informacyjnej ulega zmianie na skutek wyniku badania stwierdzającego nowotwór złośliwy, uzyskanego już po wypisaniu pacjenta? - czytaj tutaj>>

 

Cel: obniżenie zachorowalności na nowotwory

Prezydencki minister mówił, że celem strategii będzie przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Przypomniał, że nowotwory stanowią druga najważniejszą przyczynę śmierci Polaków.

Narodowa Strategia Onkologiczna ma wytyczyć kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki onkologicznej i obszarów wspierających onkologię. Zawierać ma działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Działania wspierające opiekę onkologiczną obejmować będą m.in. rozwój edukacji i kształcenia kadr medycznych, a także badań naukowych wprowadzających innowacyjne metody leczenia chorób nowotworowych oraz poprawę zarządzania zasobami.

Strategię ma opracować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych. 

 

Kompleksowa opieka w raku piersi ma zacząć działać w tym roku - czytaj tutaj>>

300 Polaków codziennie dowiaduje się, że ma raka

Dokument zakłada stworzenie spójnego programu walki z rakiem. Minister Zdrowia ma przedstawić go rządowi do końca września 2019 r. Sprawa jest pilna, bo każdego dnia diagnozuje się raka u około 300 mieszkańców Polski, a 220 z tego powodu umiera.

- Polska potrzebuje planu walki z rakiem. Planu, który byłby spójny, obejmowałby wszystkie działanie, które już robimy, i te, które planujemy wdrożyć w najbliższym czasie - mówił w styczniu minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister podawał, że plan "powinien być prostym dokumentem, (…) gdzie będą konkretne zadania, mierniki, współczynniki i wskaźniki". Tak, by możliwa była ocena działań i ich efektów. W Polsce nie mamy jeszcze dokumentu rządowego, który mówiłby, co chcemy zrobić w najbliższych pięciu, dziesięciu latach. Musimy zrobić konkretne ruchy, konkretne rzeczy, żeby Polacy lepiej żyli, mniej chorowali, a jeżeli zachorują, by mieli szansę na opiekę w trudnym okresie choroby – dodawał Szumowski.

Potrzebujemy 75 ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi - czytaj tutaj>>

 

 

Cancer Plan dla Polski

Projekt ustawy tworzy ramy prawne, które mają umożliwić opracowanie i przyjęcie dokumentu, w którym zostanie określony plan walki z rakiem, czyli tzw. Cancer Plan. Organizacje pacjentów podkreślały, że potrzebujemy takiego planu, jednak mówili, że jeśli ma on przynieść istotne zmiany w opiece onkologicznej, musi gwarantować dodatkowe pieniądze na ten cel i to niemałe.

W Polsce teraz istnieją rozproszone różne pomysły dotyczące poprawy opieki nad pacjentem onkologicznym. Mamy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych dotyczący profilaktyki, w tym roku ruszył pilotaż sieci onkologicznej, która zakłada koordynację opieki nad chorym z nowotworem (na razie w dwóch województwach). Powstają projekty dotyczące organizacji Breast Cancer Unit, czyli ośrodków, w których kompleksowo leczone mają być osoby, u których wykryto nowotwór piersi. 

Strategia miałaby być pierwszym kompleksowym programem walki z rakiem. Zdaniem ekspertów taki dokument jest konieczny z wielu powodów m.in.: dlatego, że w Polsce nadal wskaźniki 5-letnich przeżyć wśród pacjentów onkologicznych są dużo niższe niż w innych krajach, ale także nadal występują duże różnice w dostępie do opieki onkologicznej pomiędzy poszczególnymi regionami w kraju.