Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, który właśnie trafił do konsultacji społecznych.

Pilotaż realizuje rozwiązania organizacyjne przygotowane przez zespół ekspercki powołany przez Ministra Zdrowia w dokumencie pt. „Koncepcja Organizacji i Funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”.

W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków onkologicznych.

Najważniejsze założenia Krajowej Sieci Onkologicznej czytaj tutaj>>

Pięć nowotworów

W skład sieci wejdą wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu, których zadaniem będzie zapewnienie świadczeniobiorcy kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej w pięciu wybranych typach nowotworów złośliwych – nowotworze gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi i płuca.

Przyjmuje się, że pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 maja 2020 r.  na terenie województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa.

 


Resort zdrowia tłumaczy, że za wyborem województw dolnośląskiego i świętokrzyskiego przemawiały zróżnicowana liczba i rozmieszczenie ludności oraz struktura świadczeniodawców i zapadalność na poszczególne typu nowotworów.

Trzeba będzie mieć odpowiednią ilość operacji, by wejść do narodowej sieci onkologicznej czytaj tutaj>>

Przyjęto, że półtoraroczny okres realizacji pilotażu odpowiadać będzie minimalnemu okresowi potrzebnemu do przeanalizowania ścieżki pacjenta onkologicznego od momentu rozpoznania nowotworu złośliwego do zakończenia terapii. Pomocne w tym zakresie będą mierzalne kryteria (mierniki), które dadzą możliwość obiektywnej oceny realizacji zamierzonych celów.

Oczekiwanym efektem programu pilotażowego jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej.

Czy lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii może wypisywać recepty typu S czytaj tutaj>>

Zgodnie z oceną kosztów wdrożenia i realizacji przedmiotowego projektu, kwota całkowitych kosztów pilotażu została oszacowana na 48 mln zł.

Te środki mają być wygospodarowanie w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia przez zmianę alokacji środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2018 – 2020.

 

Inne współczynniki dla różnych poziomów opieki

Przyjęto, że koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej finansowana będzie w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:

  1. 1,05 dla ośrodka współpracującego I poziomu;
  2. 1,175 dla ośrodka współpracującego II poziomu;
  3. 1,35 dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie woj. dolnośląskiego;
  4. 1,3 dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie woj. świętokrzyskiego.

Zaproponowano zróżnicowanie wskaźników dla ośrodków koordynujących. Uzasadnia to fakt zróżnicowania struktury sieci onkologicznej, w szczególności znacząco większa liczba ośrodków I i II poziomu w woj. dolnośląskim.

Współczynnik korygujący stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej rozliczanych w ramach leczenia onkologicznego realizowanego w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej z zakresu leczenia szpitalnego, w tym  hospitalizacji realizowanej w ramach  chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej i programów lekowych. Wskaźnik korygujący nie będzie stosowany do kosztów substancji czynnych, seansów radioterapii, składników krwi i jej pochodnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.