Fundacja Onkologiczna Alivia dokument „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej” otrzymała w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Wojciech Wiśniewski Dyrektor ds. relacji zewnętrznych Fundacji Onkologicznej Alivia napisał list do ministra zdrowia, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie wobec propozycji przyjęcia go przez rząd.

Sieć zamiast Instytutu

„ W szczególności zwracamy uwagę na wypracowanie dokumentu niezgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów podczas expose z grudnia 2017 r. oraz niezgodnie z zobowiązaniami rządu przy wprowadzaniu ustawy o sieci szpitali oraz zawartym porozumieniem z PR OZZL” – podkreśla organizacja i dodaje, że dokument nie został poddany konsultacjom publicznym.

Dokument stworzył zespół ekspertów, pod kierownictwem  prof. Piotra Czauderny, powołany przez Ministra Zdrowia.

„ Uważamy, że jedynie konsensus wszystkich interesariuszy może zmienić oblicze polskiej onkologii. Niemniej przedstawiona propozycja kompromisu nie przedstawia wspólnego stanowiska” – podkreśla Fundacja.

Wiśniewski w piśmie do ministra zdrowia podkreśla, że zgadzają się ze zdecydowaną większością diagnoz, jednak przedstawiony sposób ich rozwiązania uznają za nietrafiony.

Organizacja podkreśla, że przedmiot opracowania jest niezgodny z przedmiotem zleconej pracy.

 

Alivia przypomina, że zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, zgodnie z nazwą, zespół powinien być opracować koncepcję odnoszącą się do zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów z grudniowego expose. Zdaniem organizacji nie zostało to uczynione.

„W dokumencie trzykrotnie używana jest nazwa NIO, z czego jednokrotnie jest to cytat ze słów Pana Premiera, w drugim przypadku powtórzona jest nazwa zespołu, przy trzecim razie wyjaśnienie podjęcia uzasadniające de facto rozpoczęcie prac nad KSO. Decyzja została podjęta bez jakiejkolwiek uchwały zespołu ani zmiany zarządzenia przez ministra zdrowia. Brakuje zatem podstawy do podjęcia takiego działania – podkreśla organizacja.

Dokument sprzeczny z siecią szpitali

Alivia podkreśla, że w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej sieć szpitali rząd zapowiedział w 2018 r. reformę koszyka świadczeń gwarantowanych, w 2019 r. – wprowadzenie ustawy o jakości opieki zdrowotnej.

„ Pierwsza część tego zobowiązania była potwierdzona wprost w porozumieniu zawartym z Porozumieniem Rezydentów OZZL (art. 12), druga – pośrednio w kolejnym artykule. Pomimo tego, autorzy dokumentu proponują ustanowienie nowej struktury organizacyjnej systemu opieki  onkologicznej, wprowadzanej niezależnie od faktycznych wyników leczenia oraz toczących się od dwóch lat prac nad świadczeniami kompleksowymi w dziedzinie onkologii” – czytamy w piśmie przesłanym do ministra zdrowia.

Zdaniem organizacji onkologicznej dokument jest niespójny z podjętymi przez rząd deklaracjami oraz prezentowanymi informacjami.

Nieprzejrzysta metoda zarządu Krajowej Sieci Onkologicznej

Zgodnie z przedłożonym dokumentem strategiczny nadzór nad Krajową Siecią Onkologiczną oraz inne kluczowe decyzje zarządcze będą należeć do Krajowej Rady Onkologii, składającej się z 21 członków. Jedenastu z nich będą wskazywać krajowe ośrodki koordynujące oraz wojewódzkie środki koordynujące.

„ Oznacza to z jednej strony, że Rada oceniająca KSO będzie składać się w większości z jej członków. Jest to konflikt interesów oraz sytuacja wysoce niepokojąca, właściwie uniemożliwiająca sprawny zarząd oraz społeczną kontrolę nad systemem opieki onkologicznej” – podkreśla Alivia.

Brak mierzalnych celów

Zdaniem Fundacji w całym dokumencie nie wskazano spodziewanych skutków wprowadzenia zmian, podlegających pomiarowi oraz weryfikacji.

„ Zwiększenie wczesnej diagnostyki czy poprawa wskaźnika 5-letnich przeżyć nie są ostrymi i ściśle zdefiniowanym celami” – podkreśla organizacja i dodaje, że nie ma takich rozwiązań w tym dokumencie.

Organizacja podkreśla, że autorzy dokumentu sugerują wprowadzenie przejrzystych i obiektywnych kryteriów dla KSO. Jednak w całym dokumencie nie są one przedstawione.

Ma być pilotaż, ale nie wiadomo, za ile?

Autorzy dokumentu proponują wprowadzenie pilotażu proponowanych rozwiązań na terenie dwóch województw.

Więcej na temat pilotażu i o założeniach Sieci Onkologicznej w wywiadzie z wiceministrem zdrowia Sławomirem Gadomskim

Według Fundacji „podjęcie takiej decyzji, nawet przy zapewnieniu możliwości monitorowania efektywności rozwiązania sprawia, że nie będzie możliwe porównanie wyników z innymi rodzajami rozwiązań, takimi jak wprowadzenie świadczeń kompleksowych w dziedzinie onkologii (np. powołanie Breast Units) lub jakichkolwiek innymi działaniami”.

Jak zaznacza Fundacja brakuje również informacji o koszcie planowanego pilotażu.

Fundacja podkreśla, że autorzy wskazują, że Narodowa Rada Onkologii będzie wypracowanie zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, co jest skrajnie sprzeczne z obecnymi regulacjami i podziałem kompetencji pomiędzy instytucje publiczne. Rodzi również wątpliwości wobec składu Rady, która może decydować o poziomie finansowania ośrodków, których przedstawiciele posiadają większość w tym ciele.

Przewaga wojewódzkich ośrodków

Jak zaznacza organizacja wojewódzkie ośrodki koordynujące (WOK) będą miały za zadanie ocenić jakość udzielanych świadczeń.

„ Biorąc pod uwagę sposób wyłonienia WOK jako ośrodków wykonujących największą liczbę procedur może to prowadzić do powstania zjawiska nieuczciwej konkurencji oraz nieuzasadnionej przewagi instytucjonalnej WOK nad innymi świadczeniodawcami” podkreśla organizacja.

Zdaniem Fundacji przedstawiony model nie obejmuje centrów kompetencji raka gruczołu krokowego, wymagającego koordynacji pomiędzy specjalistami z zakresu urologii (specjalizacja wiodąca) oraz onkologii.