Do konsultacji publicznych po raz drugi został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakłada on, że pielęgniarka będzie mogła samodzielnie leczyć rany w poradni chirurgicznej, ale także przyjmować pacjentów w poradni diabetologicznej, kardiologicznej oraz położniczo-ginekologicznej. W trakcie porady pielęgniarskiej raz w roku mają się odbywać także badania profilaktyczne w seniorów, by wcześniej wykryć zaburzenia. Resort zakłada, że w pierwszym roku NFZ wyda na ten cel blisko 9 mln zł, ale stawki za poradę w projekcie już nie podaje.

 

Wiceminister: Osiem złotych za poradę pielęgniarską to wstępna stawka​ - czytaj tutaj>>
 

Osiem złotych wywołało oburzenie

Stawka w wysokości 8 zł była podana w pierwszej wersji projektu, który trafił w marcu br. do konsultacji. W drugiej wersji regulacji, która teraz jest opiniowana, nie ma już podanej wyceny za to nowe świadczenie. Jest za to zapis, że w pierwszym roku koszt udzielonych porad/wizyt pielęgniarskich wyniesie: ok. 8 987 905 zł., w drugim roku ok. 14 979 842 zł., w trzecim roku ok. 20 971 780 zł. Resort zaznacza, że rzeczywisty skutek wprowadzenia zmian w postaci zmiany liczby porad lekarskich lub pielęgniarskich będzie możliwy do oszacowania na podstawie realizacji w kolejnych latach. Ministerstwo liczy na to, że wprowadzenie porad pielęgniarskich pozwoli zwiększyć przyjęcia przez lekarzy specjalistów.

Sylwia Wądrzyk, dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, że stawkę porady określi Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i zostanie ona podana w zarządzeniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nieoficjalnie wiadomo, że ma być wyższa od tej zaproponowanej w pierwszej wersji projektu.

Sprawdź w LEX: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w świetle nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej >

Resort zdrowia tłumaczy, że ponowne przekazanie projektu do konsultacji i uzgodnień wynika z tego, że wprowadzona została porada pielęgniarsko-diabetologiczna i dookreślone zostały warunki jej realizacji. 

 

Porada pielęgniarska to "knot skazany na porażkę" - czytaj tutaj>>

 


Szykują jeszcze poradę w poz

Ministerstwo zdrowia pracuje jeszcze nad projektem dotyczącym wprowadzenia porady pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej. - Prowadzone są prace analityczne w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – mówi Wądrzyk.

 

Zamiast lekarza, zbada nas pielęgniarka​ - czytaj tutaj>>
 

Dwa rozporządzenia dotyczące porady pielęgniarskiej

Przypomnijmy, że porada pielęgniarska jest realizacją jednego z postulatów ujętych w Porozumieniu z 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sprawdź w LEX: Naczelna pielęgniarka - zakres praw i obowiązków >

 


Jakie świadczenia będzie mogła udzielać pielęgniarka?

Resort zdrowia podaje, że wyodrębniając szczegółowe warunki realizacji porady pielęgniarskiej w projekcie rozporządzenia wskazano, iż w pierwszej kolejności zasadne jest wyodrębnienie porady pielęgniarskiej w chirurgii ogólnej; diabetologii, kardiologii, położnictwie i ginekologii.

Przeczytaj w LEX: Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w praktyce >

Ministerstwo zdrowia podaje, że wskazanie porad akurat w tych dziedzinach jest podyktowane w pierwszej kolejności analizą, z której wynika, że w Polsce jedne z najwyższych współczynników chorobowości dotyczą niewydolności serca i innych schorzeń kardiologicznych, cukrzycy oraz związanych z nią powikłań, w tym zespołu stopy cukrzycowej. Resort podkreśla, że „istotne jest także zapewnienie właściwej opieki dla kobiet w rodzaju położnictwo i ginekologia”.

Co zawiera pakiet Szumowskiego dla pielęgniarek? - czytaj tutaj>>
 

Pielęgniarki mogą wystawiać recepty, ordynować leki

Ministerstwo podkreśla, że zakres czynności udzielanych w ramach porady pielęgniarskiej wynika z uprawnień zawodowych, które pielęgniarki i położne już posiadają. Pielęgniarka lub położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ma prawo samodzielnie m.in.: ordynować leki zawierające określone substancje czynne (z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe), może także na wystawiać recepty, ale także wypisywać zlecenia albo recepty na określone wyroby medyczne. Pielęgniarki mają prawo także wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych.  

Sprawdź w LEX: Czy ratownik medyczny może podawać leki jako członek zespołu badawczego w badaniu klinicznym na zlecenie badacza? >

Uprawienia zawodowe pielęgniarki

Szkolenia z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych są realizowane na terenie kraju od grudnia 2015 r. Pielęgniarki, które teraz kończą studia na poziomie magistra lub licencjatu posiadają już kompetencje do ordynacji i kontynuacji leczenia, nie muszą kończyć dodatkowych kursów.  

Według danych NFZ, liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 176 205 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.), z czego 1 865 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnej ordynacji, a 174 340 recept zostało wystawionych w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja).

Zobacz procedurę: Postępowanie przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej - pielęgniarki i położne >