W ubiegłym roku w jesiennej turze egzaminów specjalizacyjnych nie zdało aż 70 proc. pielęgniarek. Dlatego 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany punktacji. Obniżony próg miał zastosowanie nie tylko do egzaminów, które miały być zdawane przyszłości, ale też tych przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017 r. Komisja dokonała weryfikacji wyników egzaminów, a osoby, które otrzymały wskazaną liczbę punktów, zgodną z nowymi zasadami, zostały zwolnione z obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu.

- Pierwsze egzaminy po zmianie zasad miały niską zdawalność. W związku z tym wnosiliśmy, żeby obniżyć wymaganą punktację. Pamiętajmy, że to bardzo trudne egzaminy, złożone z szeregu szczegółowych, specjalistycznych pytań. A do tego, po zmianie prawa weszły zupełnie nowe zestawy pytań. Nie było udostępnionych jeszcze potencjalnych zagadnień, żeby przed egzaminem je przeanalizować. Teraz zdawalność zdecydowanie się poprawiała – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Zobacz: Naczelna pielęgniarka-zakres praw i obowiązków >

Po zmianie warunkiem pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60 proc. prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt. dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Inna punktacja obowiązuje osoby, które ukończyły specjalizację na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2013 r. Oni powinni zdobyć 84 pkt, żeby uzyskać kwalifikacje pielęgniarskie.


Pielęgniarki nadal nie dostały obiecanych podwyżek - czytaj tutaj>>

 

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Sprawdź  
POLECAMY

Niewydolny system monitorowania

Obniżona punktacja to nie jedyna zmiana. Nowością jest też system monitorowania kształcenia System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Obecnie pielęgniarka i położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą internetowego portalu. Nowe zasady zostały wprowadzone, ale nie dano czasu, aby się z nimi zapoznać i nauczyć obsługi.

Zobacz: Pielęgniarki i położne - staż, kształcenie podyplomowe >

Innym problemem jest obciążony system. Z końcem miesiąca mija termin składania wniosków na egzaminy w jesiennej turze, a już na początku bieżącego miesiąca system jest tak przeładowany, że kandydaci nie są w stanie się zalogować. Ci, którzy nie zdążą złożyć wniosku do 31 maja na wrześniowy egzamin, będą zdawali dopiero na wiosnę 2020 roku, pod warunkiem, że uda im się wejść do systemu.

Zobacz: Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą >

- Wiem od moich kolegów, że wstają o godzinie 3-4, żeby się zalogować do SMK, bo wtedy jest mniejsze przeciążenie. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskowała do Centrum Systemów Informacji Ochrony Zdrowia w tej sprawie i mamy zapewnienie, że problem zostanie rozwiązany – mówi Mariola Łodzińska.

 

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w świetle nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej - czytaj tutaj>>

 

O czym warto wiedzieć

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. Żeby uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z przepisami do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które:

  1. ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy;
  2. złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
  3. złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum.

Dokumenty trzeba złożyć do dnia 31 maja albo do dnia 31 października. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

POLECAMY: Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych >

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać: Elektroniczną Kartę Kształcenia (EKK) lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości oraz potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin. SMK pozwala na złożenie wniosku bez załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienie w ciągu 7 dni. Wysokość opłata ze egzamin wynosi 170 zł.