Od jakiegoś czasu, trwa sukcesywne wdrażanie projektu pod nazwą „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), którego głównym celem  jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwi organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Krótko mówiąc, SIM jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne podmiotów leczniczych.

Placówki medyczne przekazują do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są też udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

Docelowo, w systemie będą się znajdowały informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

Cieszyński: Blisko połowy placówek wciąż nie ma w systemie wystawiania e-recept - czytaj tutaj>>

 


Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie placówki medyczne są zobowiązane od dnia 1 stycznia 2019 roku do prowadzenia wybranej dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). Obowiązek ten obejmuje taką dokumentację, jak: informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.    

Ponadto ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia wskazuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej, a od dnia 1 stycznia 2021 roku dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej będą wymieniane w ramach systemu informacji medycznej.

Z przepisów wynika także, że od 1 stycznia 2021 r. skierowania wymienione w art. 59aa ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej. Wszystkie  e-skierowania i e-recepty mają być przechowywane w Systemie Informacji Medycznej.

 

Internetowe Konto Pacjenta – zaloguj się i sprawdź, co o Tobie wie NFZ - czytaj tutaj>>

Internetowe Konto Pacjenta z punktu widzenia podmiotów leczniczych

Dla właścicieli praktyk lekarskich została udostępniona możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl, bez konieczności składania wniosku o dostęp do niej za pomocą standardowej procedury o podłączenie do Systemu P1.

Aplikacja  gabinet.gov.pl powstała w ramach projektu P1, o którym była już mowa powyżej.  Aplikacja jest skierowana do usługodawców (a więc podmiotów leczniczych) i ich personelu medycznego. Aplikacja pozwala na obsługę elektronicznych skierowań, recept oraz procesu dostępu do danych usługobiorcy.

Funkcjonalność ta działa dla osób nieposiadających jeszcze konta w aplikacji.  W celu założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl należy wejść na stronę gabinet.gov.pl i kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Podobnie jak do IKP, dostęp do aplikacji GABINET można uzyskać przy użyciu profilu zaufanego. Jeżeli logująca się osoba nie posiada jeszcze konta oraz system odnajdzie praktykę zawodową prowadzoną przez tę osobę, konto zostanie utworzone w sposób automatyczny.

Konta dla administratorów

Istnieje także możliwość utworzenia kont dla pracowników podmiotów leczniczych. Takie konta zakładane są przez administratorów podmiotu.

Na stronie głównej znajdują się następujące sekcje: WIZYTA PACJENTA, SKIEROWANIA oraz RECEPTY.

W ramach sekcji SKIEROWANIA, użytkownik ma możliwość wystawiania i edycji skierowań (przy czym edycja skierowania jest możliwa wyłącznie w ramach trwającej wizyty do czasu podpisaniu dokumentu, a w innym przypadku możliwe jest anulowanie e-skierowania i wystawienie nowego).  Aplikacja umożliwia także wyszukiwanie skierowań oraz przyjęcie  ich do realizacji. W wyniku rejestracji skierowanie zostaje wprowadzone do systemu P1. Łatwo można także wyszukać wcześniej wystawiane skierowania.  Możliwe jest wyszukiwanie skierowań nie tylko tych, wystawionych przez dany podmiot, ale też tych, do których zalogowany użytkownik ma dostęp na podstawie upoważnienia nadanego mu przez pacjenta (a więc skierowań wystawionych w innych placówkach).

RECEPTY - w ramach tej sekcji  aplikacja umożliwia wystawienie elektronicznej recepty, w tym utworzenie i ewentualną edycję (podobnie, jak w przypadku e-skierowań edycja e-recepty jest możliwa wyłącznie w ramach trwającej wizyty do czasu podpisaniu dokumentu, a w innym przypadku możliwe jest anulowanie e- recepty).

Aplikacja umożliwia wystawienie pakietu recept, w wyniku czego zostaje on wprowadzony do systemu P1.  Funkcjonalność zapewnia możliwość zawarcia w jednym dokumencie od 1 do 5 e-recept na lek gotowy  lub jedną e-receptę  na  lek  recepturowy, wystawiony podczas wizyty/pobytu Pacjenta u  Wystawcy recept.

Aplikacja Gabinet udostępnia możliwość ponownego wystawienia recepty na podstawie już istniejącej dla tego samego pacjenta lub innego, co znacznie przyspieszy ich wystawianie.  Można też wystawić tzw. „receptę cykliczną” (tylko dla leków gotowych oraz na pojedynczy lek), określając przy tym ilość recept (ile łącznie recept ma być wystawionych), częstotliwość ich wystawiania (należy wpisać na ile dni wystarczy pacjentowi lek z jednej recepty) oraz „wyprzedzenie dla kolejnej recepty” (ile dni przed końcem leków z pierwszej recepty zostanie wystawiona druga).  Po uzupełnieniu danych i  zatwierdzeniu recepty zostanie utworzona żądana liczba recept z  odpowiednio ustawionymi datami realizacji. Recepty te będą dostępne chociażby w IKP pacjenta, co oznacza, że pacjent nie będzie musiał udać się na kolejną wizytę, tylko po żeby „przedłużyć lek”.

WIZYTA – w tej sekcji osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych ma dostęp do danych dotyczących wizyt lekarskich. Po kliknięciu w przycisk „Rozpocznij wizytę” wybierany jest tryb wizyty (wizyta  refundowana lub wizyta nierefundowana) oraz wprowadzane są dane pacjenta, przy aby możliwe było utworzenie wizyty refundowanej, konieczne jest wcześniejsze wprowadzenie w danych podmiotu, danych dotyczących Umowy zawartej z NFZ.  W przypadku wybrania numeru PESEL, system sam pobierze imię i nazwisko pacjenta oraz automatycznie uzupełni datę  urodzenia, wiek oraz płeć.

Kiedy lekarz będzie miał dostęp do dokumentacji medycznej?

Podmiot leczniczy może tworzyć też nowych użytkowników w ramach tego samego podmiotu leczniczego (np. dla lekarzy funkcjonujących w ramach danej praktyki, czy pracowników administracji) Aplikacja umożliwia także zarządzanie użytkownikami przez administratorów podmiotów i nadawanie im różnych uprawnień. 

Za  pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl lekarz może uzyskać dostęp do dokumentacji  medycznej pacjenta. W tym celu składa się elektroniczny wniosek o dostęp do dokumentacji medycznej danego pacjenta. Pacjent, który posiada IKP i wskazał swój numer telefonu, dostaje w wiadomości sms kod autoryzacyjny, który podaje lekarzowi. Po wpisaniu poprawnego kodu i wybrania przycisku „Autoryzuj” użytkownikowi zostanie nadany  dostęp do dokumentów medycznych pacjenta na czas 24 godzin.  W przypadku, jeśli pacjent jest osobą niepełnoletnią, po wybraniu zakładki „Autoryzacja” należy podać numer PESEL osoby autoryzującej wniosek  – jest nią osoba wskazana w  Internetowym Koncie Pacjenta jako opiekun osoby małoletniej.