Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę z 16 maja 2019 r. zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy. Celem tej ustawy jest nowelizacja ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, znajdującej się jeszcze częściowo w okresie vacatio legis.

Wprowadzane zmiany dotyczą art. 6 pkt 6 i 7 ww. ustawy, zawierających zmiany w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną”.

 

Będzie można podwójnie karać lekarzy - czytaj tutaj>>

 

Zrównanie podmiotów

Ustawa zrównuje sytuację podmiotów podlegających kontroli na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej przez ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept, np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej lub też niezgodnego ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 tej ustawy.

Nowelizacja ogranicza katalog sytuacji podlegających karom administracyjnym. Art. 48 ustawy refundacyjnej stanowi podstawę do zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w razie wadliwie wystawionej recepty, kwot stanowiących równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

 

Kontrowersyjne nowe zasady kontroli prowadzonych przez NFZ - czytaj tutaj>>

Przyjęta przedmiotową ustawą zmiana rozszerza uregulowanie art. 48 ust. 7a pkt 3, obejmując nim, oprócz wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy, także wypisanie recepty niezgodnej z uprawnieniami osoby uprawnionej.

Art. 52a ustawy refundacyjnej, dotyczący kar administracyjnych, pozostanie podstawą do nałożenia kary pieniężnej za prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz za nieprowadzenie dokumentacji medycznej.


Kontroler NFZ będzie mógł karać zza biurka - czytaj tutaj>>

 

Abolicja do 500 zł

Ponadto, ustawa dodaje do ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przepis przejściowy, na podstawie którego Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał lub dochodził kar określonych w wystąpieniach pokontrolnych kończących postępowania prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy, których wartość jednorazowo nie przekracza 500 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.