Jedną z ważnych zmian, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca, jest wprowadzenie tzw. kontroli zza biurka. W jej ramach wprowadzono dwie ważne zmiany:

  • umożliwiono NFZ stosowanie sankcji poza postępowaniem kontrolnym. Nowelizacją przewidziano możliwość zastosowania sankcji umownych oraz sankcji wynikających z przepisów prawa w przypadku, gdy stan faktyczny nie budzi wątpliwości co do naruszeń lub gdy zostało to przyznane przez świadczeniodawcę / aptekę / osobę uprawnioną. Taka konstrukcja może prowadzić do pozbawienia karanego podmiotu możliwości zakwestionowania zarówno ustaleń stanowiących podstawę zastosowanej sankcji, jak również jej rodzaj lub wysokości (art. 61 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, u.ś.o.z).
  • dano możliwość „przerzucenia” przez kontrolera na podmiot kontrolowany wykonywania czynności kontrolnych. Mianowicie nowelizacją umożliwiono kontrolerom zażądanie od kierownika podmiotu kontrolowanego nieodpłatnego sporządzenia odwzorowań cyfrowych, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych, a w przypadku braku możliwości technicznych, sporządzenia dokumentów, zestawień i obliczeń w postaci papierowej (art. 61j ust. 7 u.ś.o.z).

 

Kontroler NFZ będzie mógł karać zza biurka - czytaj tutaj>>

 

Prawo do weryfikacji dokumentacji medycznej

Niestety, to nie koniec negatywnych zmian. Należy zwrócić uwagę również na niezrozumiałe przypisanie NFZ kompetencji do weryfikacji poprawności prowadzonej przez lekarzy dokumentacji medycznej w zakresie innym, niż refundacyjny.

Sprawdź w LEX: Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców >

W nowych przepisach nie ma odrębnego dokumentu takiego jak protokół kontroli, zawierającego  ustalenia faktyczne, co do którego istniałaby możliwość wniesienia zastrzeżeń.

Zobacz procedurę: Prowadzenie postępowania kontrolnego przez Ministra Zdrowia w zakresie zgodności działalności świadczeniodawców z postanowieniami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej >

Istnieje także ryzyko prowadzenia niezapowiedzianej kontroli bez uprzedniego jej zlecenia przez Prezesa NFZ. Nowelizacja bowiem nie nakazuje przedłożenia przez kontrolerów upoważnienia do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli w momencie jej wszczęcia. Za to umożliwia prowadzenie kontroli pod nieobecność kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby go reprezentującej (pracownika).

Nowelizacją przewidziano również, iż dokumentację medyczną badaną w trakcie kontroli oceniać będą mogły również osoby nieposiadające wykształcenia medycznego, a jedynie wykonujące zawód medyczny.

 

NFZ z armią kontrolerów​ - czytaj tutaj>>

 


Brakuje zasad wymierzania kar

Ostatnia ważna kwestia dotyczy kar. W przepisach brakuje zasad wymierzania kary, o której mowa w art. 52a Ustawy o refundacji. Nowelizacją określono jedynie górną granicę tej kary. Brak jest zasad dotyczących miarkowania nakładanej kary w zależności od wagi stwierdzonych uchybień czy ich liczby w kontrolowanym okresie.

Natalia Łojko, partner w kancelarii KRK Legal