ODPOWIEDŹ
Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l. lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W takim przypadku recepty mogą być przekazane przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, lub też osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - wydruk mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób. Co istotne, upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa wyżej, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji, zaś informację o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Apteki prawie gotowe do realizacji e-recept, ale gorzej z ich wystawianiem - czytaj tutaj>>

 


Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Na zakończenie nadmienić należy, iż samo zgłoszenie przez pacjenta konieczności wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia może nastąpić w każdej formie tj. zarówno osobiście, jak i telefonicznie, elektronicznie lub poprzez złożenie pisemnego wniosku.

Pacjent pierwszą kopię dokumentacji medycznej powinien dostać za darmo - czytaj tutaj>>

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną przepisem art. 42 ust. 1 u.z.l., lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

Jak stanowi jednak art. 42 ust. 2 u.z.l., lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 

Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej - czytaj tutaj>>

 

W tym ostatnim przypadku recepty mogą być przekazane przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, lub też osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - wydruk mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Co istotne, upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa wyżej, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji, zaś informację o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Na zakończenie nadmienić należy, iż samo zgłoszenie przez pacjenta konieczności wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia może nastąpić zarówno osobiście, jak i telefonicznie, elektronicznie lub poprzez złożenie pisemnego wniosku.