21 lutego br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3241). Ustawa dotyczy głównie kontroli prowadzonych przez NFZ, lecz zawiera również inne, wysoce szkodliwe i niebezpieczne dla lekarzy i lekarzy dentystów przepisy. 

 

Wiceminister Miłkowski: Przygotujemy rynek leków do brexitu - czytaj tutaj>>

Ustawa, w art. 6, nadając nowe brzmienie przepisowi art. 52a ustawy refundacyjnej rozszerza możliwość nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów oraz świadczeniodawców  realizujących kontrakt z NFZ, kar administracyjnych w związku z ordynacją leków refundowanych w przypadku:

  • prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;
  • nieprowadzenia dokumentacji medycznej;
  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
  • wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach.

Wskazane powyżej sytuacje, w których możliwe będzie nałożenie kary pieniężnej, są tożsame z sytuacjami przewidzianymi w obecnie obowiązującym przepisie art. 48 ust. 7a ustawy refundacyjnej obligującym lekarza do zwrotu kwoty nienależnej refundacji.

Oznacza to, że ustawa wprowadza dodatkową sankcję, która będzie stosowana równolegle z sankcją w postaci zwrotu nienależnej refundacji, czyli umożliwi podwójne karanie lekarzy w takich sytuacjach.

 

Ekonomicznie zmuszą szpitale, by operowały zaćmę w trybie jednodniowym - czytaj tutaj>>

 

Niech Senat usunie przepis

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że ten przepis negatywnie został oceniony podczas konsultacji publicznych. NRA domagała się jego usunięcia, ale niestety zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione.

" W reakcji na niezrozumiały i niezwykły pośpiech w procedowaniu ustawy, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w trybie pilnym skierował pismo do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów z wezwaniem do uchylenia na etapie prac legislacyjnych w Senacie tych szkodliwych i niesprawiedliwych przepisów - apeluje PNRL.

Ustalanie marży detalicznej dla produktu wydawanego z apteki - czytaj tutaj>>