Krajowa Sieć Onkologiczna, wprowadzona przez ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650) to kolejny etap w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej, która powstała dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Dudy. Głównym celem przepisów jest zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, równego dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej.

- Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną – sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego (…), by ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju – mówił prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystego podpisania ustawy. Zwrócił uwagę, że mamy w Polsce już prawie 200 tys. zachorowań rocznie, a śmiertelność na choroby onkologiczne jest druga, zaraz po chorobach układu krążenia. - W związku z tym walka z tymi chorobami musi być postawiona na absolutnie najwyższym poziomie – stwierdził prezydent.

Czytaj także na Prawo.pl: W kolejce po życie pacjent onkologiczny czeka coraz dłużej

Zgodnie z ustawą, strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi, jak również ośrodki kooperacyjne. Z dniem 1 kwietnia 2024 r.   wejdzie w życie przepis, który zakłada, że podmioty wykonujące działalność leczniczą, niewchodzące w skład KSO, nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach umowy zawartej z NFZ.

  1. Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego ( „SOLO") I poziomu, II poziomu oraz III poziomu - podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, realizujący opiekę onkologiczną, tj. diagnostykę onkologiczną, leczenie onkologiczne lub monitorowanie, realizowane na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, 3, 15, 16 i 17a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom poniżej 18. roku życia oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach przyjęcia w trybie nagłym. W strukturze organizacyjnej SOLO II poziomu albo SOLO III poziomu może funkcjonować Ośrodek Satelitarny zlokalizowany poza siedzibą główną tego podmiotu albo zorganizowany w ramach innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą na podstawie umowy z SOLO II poziomu albo SOLO III poziomu, zlokalizowany na obszarze tego samego województwa – będący jednostką organizacyjną udzielającą świadczeń diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego z obszaru leczenia zabiegowego chirurgicznego lub chemioterapii i innych metod leczenia systemowego lub radioterapii onkologicznej. W strukturze SOLO II poziomu i SOLO III poziomu może funkcjonować Centrum Kompetencji wyspecjalizowane w diagnostyce onkologicznej i leczeniu onkologicznym określonego rodzaju nowotworu lub grupy nowotworów, zapewniające kompleksową realizację procesu diagnostyki onkologicznej, leczenia onkologicznego i monitorowania, w ramach którego jest realizowana wielospecjalistyczna opieka nad świadczeniobiorcą, w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2, 3, 15, 16 i 17a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą niewchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej nie są uprawnione do realizacji opieki onkologicznej w ramach zawartej z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  2. Ośrodek Kooperacyjny - inny niż SOLO podmiot wykonujący działalność leczniczą, realizujący opiekę onkologiczną w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Prezes Funduszu dokonuje kwalifikacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą na dany poziom zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej w sposób i na zasadach określonych w ustawie.  

Czytaj też: Orientacja marketingowa w zarządzaniu zakładem opieki paliatywno-hospicyjnej w świetle badań empirycznych >>>

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym >>>

 

Krzysztof Izdebski, Anna Karkut, Karol Kolankiewicz

Sprawdź  
POLECAMY

Infolinia onkologiczna - dopiero za rok

Zgodnie z ustawą, w ramach KSO Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi infolinię onkologiczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (informacja o organizacji opieki w ramach KSO, w tym  o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej).

Przepisy dotyczące infolinii onkologicznej wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Infolinia onkologiczna ma umożliwić co do zasady, dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej w podmiocie działającym w ramach KSO oraz zmiany lub anulowania terminu pierwszorazowego świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku gdy zapis dokonany był za pośrednictwem infolinii onkologicznej. Infolinia będzie prowadzona na poziomie krajowym.

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w KSO

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach KSO będzie się odbywać zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:

  1. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  2. świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego w zakresie leczenia szpitalnego, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń,
  3. świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach diagnostyki onkologicznej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.

 

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach KSO ma odbywać się z wykorzystaniem współczynników korygujących (wynoszących nie więcej niż 1,25), określających wartość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach KSO, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy, uzależnionych od osiągnięcia docelowej wartości kluczowych wskaźników jakości opieki onkologicznej.

Za pełnienie funkcji Krajowego Ośrodka Monitorującego i Wojewódzkiego Ośrodka Monitorującego ma przysługiwać ryczałt, którego wysokość ma ustalać prezes Narodowego Funduszu Zdrowia corocznie na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;

Standardy leczenia onkologicznego

Ustawa przewiduje, że podmioty lecznicze spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO). Sieć ma zapewnić kompleksową opiekę onkologiczną w całym kraju, a poszczególne etapy leczenia będą przebiegać według ściśle określonych standardów, przy współpracy specjalistów różnych dziedzin. Priorytetem jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. KSO będą tworzyć szpitale i placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które zawrą z Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiednią umowę w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Czytaj w LEX: Materiały informacyjne dla pacjentów jako narzędzia PR - najnowsze kierunki >>>

Czytaj w LEX: Nieprawidłowa diagnoza − aspekty medyczno-prawne >>>