Jak podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Krajowa Sieć Onkologiczna ma służyć temu, aby pacjent nie czuł się zagubiony w systemie. – Każdy pacjent, u którego będziemy mieli nawet podejrzenie choroby nowotworowej, będzie miał swojego opiekuna, który będzie „prowadził go za rękę”, to jest umawiał diagnostykę, badania, konsylia czy operacje – tłumaczy, dodając, że kończą się już prace nad budową Krajowej Sieci Onkologicznej. Ustawa jest już przygotowana, a na jesieni powinna zostać uchwalona przez rząd. Chcemy, aby od 1 stycznia 2023 roku ta sieć zaczęła działać – podsumowuje wiceminister Kraska.

Sprawdź też: Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 >>>

 

Wprowadzenie opiekuna to dobra decyzja MZ

W opinii prof. Krzysztofa Składowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej, to bardzo dobry pomysł, aby każdy pacjent miał zapewnioną opiekę skoordynowaną na każdym etapie leczenia – od pierwszej wizyty w ośrodku onkologicznym, poprzez diagnostykę, leczenie, rehabilitację aż po zakończenie procesu leczenia. – Funkcja koordynatora leczenia onkologicznego pojawiła się już w 2015 roku, wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu ochrony zdrowia pakietu onkologicznego – przypomina prof. Składowski, dodając, że niestety przepisy dotyczące pakietu nie określiły jasno zadań, kompetencji i umiejętności koordynatora. – Mimo to w wielu placówkach, w tym również w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, którym kieruję, zatrudnione są już osoby pełniące funkcję koordynatorów leczenia onkologicznego - podkreśla. 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Jak mówi dr hab. Adam Maciejczyk, prof. UMW, past-prezes PTO, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, koordynator, który pełni funkcję opiekuna pacjenta onkologicznego jest dzisiaj standardem kompleksowej opieki onkologicznej. Rolę koordynatora podkreślano już dawno w strategicznych dokumentach europejskich, m.in. w European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control oraz Europejskiej Strategii Walki z Rakiem. Dokumenty te zalecają, aby pacjent otrzymał wsparcie koordynatora, który ma być jego swoistym przewodnikiem w często trudnej i długiej ścieżce leczenia.

Czytaj w LEX: Nieprawidłowa diagnoza − aspekty medyczno-prawne >>>

Pacjent zagubiony w systemie

Koordynatorem leczenia onkologicznego powinny być osoby cechujące się ogromnym zaangażowaniem, ale też wysoką kulturą osobistą, empatią, umiejętnością rozwiązywania pojawiających się konfliktów i dobrze radzące sobie ze stresem – tłumaczy prof. Krzysztof Składowski, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

– Zadaniem osoby pełniącej taką funkcję jest przeprowadzenie pacjenta przez meandry skomplikowanego systemu opieki zdrowotnej i udzielanie mu pomocy na każdym etapie diagnostyki i leczenia onkologicznego. To bardzo ważne, ponieważ brak koordynacji procesu diagnostyki i leczenia może skutkować opóźnieniem rozpoczęcia leczenia, co w przypadku chorych na nowotwory może być brzemienne w skutkach – podkreśla. Prof. Składowski zwraca też uwagę na fakt, że, koordynator leczenia onkologicznego zdejmuje z chorego obowiązek ustalania terminów badań i wizyt, nadzoruje proces jego leczenia zgodnie z indywidualnym planem ustalonym przez konsylium lekarzy, a także udziela mu wszechstronnego wsparcia.

Czytaj w LEX omówienia orzeczeń:

Szpital ponosi odpowiedzialność za spóźnioną diagnozę nowotworu >>>

Operacja nowotworu za granicą, ale kontrola już niekoniecznie >>>

Bardzo często jest też powiernikiem pacjenta. Najważniejszym obowiązkiem koordynatora jest komunikacja z pacjentem – dodaje dr hab. Adam Maciejczyk. – Dzięki koordynatorom pacjenci zyskali bardzo dużo – nie tylko mają do kogo zwrócić się o pomoc w każdej chwili, ale również w spokojnej rozmowie mogą zgłosić dodatkowe pytania, problemy lub wątpliwości - dodaje. Jak zaznacza dr Maciejczyk, lekarze bardzo doceniają pojawienie się koordynatorów, ponieważ często wykonują oni zadania, które w tradycyjnej formie opieki onkologicznej spadały na lekarza: edukują pacjenta i pomagają mu sprawnie i szybko przejść przez ścieżkę diagnostyki i leczenia. W efekcie lekarz ma więcej czasu na pracę bezpośrednio związaną z jego zadaniami.

Koordynator w opiece onkologicznej to bardziej efektywne leczenie

– W skoordynowanej opiece onkologicznej niezbędna jest osoba, która łączy pacjenta z zespołem zajmującym się, na co dzień diagnostyką i leczeniem nowotworów – podkreśla dr Maciejczyk. – Na pewno poprawia to komfort chorego, ale również pozwala zaoszczędzić cenny czas specjalistów i bardziej efektywnie wykorzystać dostępny sprzęt medyczny. Należy stale rozwijać umiejętności i zakres działania koordynatorów, a ich szkoleniem powinni się zająć praktycy, którzy mają już doświadczenie w tym zakresie. Praca koordynatora wymaga posiadania specyficznej wiedzy dotyczącej struktury opieki w danym województwie (każde województwo ma swoją unikalną strukturę), a także wiedzy o przebiegu choroby pacjenta z danym rozpoznaniem nowotworowym. Pacjenci bardzo dobrze oceniają koordynatorów w ankietach satysfakcji - dodaje.