Wnioskodawca zwrócił się między innymi z żądaniem udostępnienia kopii umów z NFZ za lata 2011-2012. W odpowiedzi kierownik samodzielnego publicznego ZOZ wskazał, iż brak jest podstaw do wydania kserokopii umów na udzielenie świadczeń zdrowotnych z NFZ, gdyż realizacja zasady jawności umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych następuje na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która stanowi przepis szczególny w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Kierownik podkreślił, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje zasadę jawności umów przez zamieszczanie na swojej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń i liczby jednostek rozliczeniowych wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalne kwoty zobowiązania funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.

WSA rozpatrując sprawę wskazał, iż zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne i nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek zamieszczania na swej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem wskazanych w nich informacji.

W sytuacji, gdy wnioskodawca domaga się dostępu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, przepis art. 135 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej jest niewątpliwie ustawą określającą odmienne zasady w trybie dostępu do informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 lipca 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 155/12, nieprawomocny

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl