Dla sprecyzowania dodam, że chodzi o operację usunięcia gruczołu bartholina, które jest możliwe jedynie, gdy w układzie limfatycznym utworzy się torbiel. 

Odpowiedź 

Kwestie związane z terminem udzielenia świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy dotyczące zasad ustalania kolejności dostępu do świadczeń zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. W określonej sytuacji zdrowotnej pacjenta lekarz decyduje o tym, czy jest to przypadek spełniający kryteria stanu nagłego w rozumieniu art. 5 pkt 33 u.ś.o.z., wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy czy też nie spełniający tych kryteriów i uzasadniający wpisanie pacjenta na listę osób oczekujących na świadczenia.

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 5 pkt 33 u.ś.o.z. do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym stan nagłego zagrożenia zdrowotnego jest to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia stanu zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. W takiej sytuacji świadczenie powinno być udzielone niezwłocznie.

 

Szpitale wyszły z sieci, ale nie wszystkie sobie to chwalą - czytaj tutaj>>


Jeżeli schorzenia pacjenta nie można zakwalifikować jako stan nagły, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, należy umieścić świadczeniobiorcę na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:

  1. stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
  2. rokowania co do dalszego przebiegu choroby;
  3. chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
  4. zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Świadczeniodawca, stosując powyższe kryteria medyczne:
1. kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej:

  • "przypadek pilny" - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
  • "przypadek stabilny" - w przypadku innym niż stan nagły i przypadek, o którym mowa w lit. a;

umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania.

W zależności od tego jak zostanie zakwalifikowany przez świadczeniodawcę przypadek usunięcia gruczołu bartholina, w konkretnej sytuacji danego pacjenta, taka będzie podjęta decyzja. Jeżeli będzie spełniał kryteria przypadku nagłego, to można liczyć, że operacja będzie wykonana w najbliższym możliwym czasie, jeżeli nie, to w odpowiedniej kolejności w zależności od kwalifikacji jako przypadek pilny lub stabilny.