Czteromiesięczne dziecko przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego opiekun prawny ma wątpliwości co do sprawowanej nad nim opieki przez personel medyczny. Pacjent sam przebywa na monitorowanej sali. Dane z monitoringu po 10 dniach są nadpisywane. Nie stanowią dokumentacji medycznej. Czy na żądanie opiekuna prawnego należy mu umożliwić zapoznanie się z zapisem z monitoringu, jeśli na nagraniach widoczny jest personel medyczny?

Czy w takiej sytuacji personel medyczny powinien wyrazić zgodę na takie udostępnienie? Czy monitoring powinien być udostępniany tylko na wniosek upoważnionych w przepisach organów?

Odpowiedź

Wizerunek osoby jest jednak jedną z danych osobowych, zaś art. 15 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) - dalej RODO stanowi, że  osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Jeśli więc na nagraniach z monitoringu dziecko jest widoczne, rodzice, jako przedstawiciele ustawowi dziecka, mają prawo do dostępu do nich, w okresie przechowywania nagrania.

Sprawdź w LEX: Czy szpital lub sanatorium może stosować monitoring w kuchni? >

Monitoring taki nie służy natomiast kontroli jakości pracy pracowników, zatem udostępnienie rodzicom dziecka nagrań w celu skontrolowania prawidłowości opieki nad dzieckiem wymagałoby zgody pracowników, których wizerunek znajduje się na nagraniach, lub usunięcia (zasłonięcia) ich wizerunku.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych lub pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych. Nagrania z monitoringu nie stanowią jednak, jak słusznie zauważono w pytaniu, dokumentacji medycznej.

Kamery w szpitalach są wszędzie, potrzebna ustawa - czytaj tutaj>>

 


Monitoring a RODO

Wizerunek osoby jest jednak jedną z danych osobowych, zaś art. 15 ust. 1 RODO stanowi, że  osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Jeśli więc na nagraniach z monitoringu dziecko jest widoczne, rodzice, jako przedstawiciele ustawowi dziecka, mają prawo do dostępu do nich, w okresie przechowywania nagrania.

Czytaj w LEX: Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa? >

Co do pracowników, natomiast art. 222 Kodeksu pracy wymaga od pracodawcy, u którego ma zostać wprowadzony monitoring, by zasady i cele przetwarzania wizerunku pracowników w ramach takiego monitoringu, były określone w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Jednak zgodnie z tym monitoring w miejscu pracy wprowadzony może być jedynie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring taki nie służy więc kontroli jakości pracy pracowników, zatem udostępnienie rodzicom dziecka nagrań w celu skontrolowania prawidłowości opieki nad dzieckiem wymagałoby zgody pracowników, których wizerunek znajduje się na nagraniach lub usunięcia (zasłonięcia) ich wizerunku.

Czytaj w LEX: Jak stworzyć stanowisko specjalisty do spraw Public Relations w szpitalu >