W Pszczynie na Śląsku od 16 kwietnia realizowany będzie antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) zarezerwowano 6 mln zł. Dodatkowe środki trafią bezpośrednio do gminy na działania informacyjno-promocyjne.

Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który ruszył 14 kwietnia w województwie zachodniopomorskim. Za nabór wniosków będzie odpowiadał WFOŚiGW w Szczecinie. Budżet działania to 10 mln zł ze środków NFOŚiGW.

Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których podobnie jak w programie „Czyste Powietrze”, przewidziano podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dodatkowo NFOŚiGW zachęca do sięgania po dotacje przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

 


261 najbardziej zanieczyszczonych gmin

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r., przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, opracowano listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

- Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić, na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ - mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Wiceprezes NFOŚ Paweł Mirowski (czytaj wywiad>>) tłumaczy, że wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu Czyste Powietrze.

Podpisano pierwsze umowy z bankami, które będą udzielać kredytu na wymianę "kopciuchów"

Wysokość dofinansowania

W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie – będzie można otrzymać od 30 proc. do nawet 60 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

  • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
  • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pszczyński pilotaż przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców.

Oba pilotaże będą realizowane ze środków NFOŚiGW, w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.