Wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie dodatku specjalnego dla wójta. Wskazał, że akt ten w sposób istotny narusza przepisy ustawy o pracownikach samorządowych (ups) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych. Wojewoda wskazał, że wójtowi zostały przyznane dwa dodatki specjalne, co było niezgodne z prawem. Jeden na podstawie art. 36 ust. 3 ups, drugi zaś z ust. 5 tego artykułu. Gmina złożyła skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze, więc sprawą trafiła do sądu administracyjnego.

Czytaj także: Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej >>>

Dwa dodatki dla wójta to za dużo

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który wskazał, że na mocy art. 36 ust. 3 ups, wójtowi przysługuje dodatek specjalny z racji pełnionej funkcji. Natomiast na podstawie art. 36 ust. 5 ups, pracownikowi samorządowemu można przyznać dodatek z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Sad zwrócił jednak uwagę, że dodatki specjalne, o których mowa w art. 36 ust. 3 i 5 ups, są świadczeniami tym samym rodzajowo. Oznacza to, że wójt nie może otrzymać dwóch dodatków, ponieważ prawidłowa interpretacja art. 36 ups prowadzi do wniosku, że otrzymuje on dodatek specjalny na podstawie ust. 3, zaś pozostali pracownicy samorządowi na podstawie ust. 5 tego przepisu.

 


Wójt bez dodatku za dodatkowe obowiązki

WSA nie podzielił stanowiska gminy, że burmistrzowi przysługuje dodatek z art. 36 ust. 5 ups, z uwagi na wykonywanie przez niego obowiązków, które nie były związane z pełnioną funkcją. Sąd uznał bowiem, że koncepcja ta prowadziłaby do wniosku, że pozostaje on w dwóch równoległych stosunkach pracy. Natomiast powierzone czynności, za wykonywanie których przyznano dodatek wykonuje niezależnie od pełnienia funkcji burmistrza. Pogląd ten został uznany przez WSA za błędny, ponieważ osoba pełniąca funkcję wójta pozostaje w jednym stosunku pracy. Z kolei przyznany dodatek specjalny stanowi część jej wynagrodzenia, który otrzymuje z racji pełnienia funkcji wójta, a nie szeregowego pracownika samorządowego.

Dodatki specjalne są tożsame

Sąd nie podzielił także argumentu, że skoro ustawodawca nie wyłączył wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów oraz marszałków województwa z grona osób, którym może zostać przyznany dodatek specjalny na podstawie art. 36 ust. 5 ups, to przesądza to o dopuszczalności przyznania im dodatku na tej podstawie. WSA podkreślił, że gdyby ustawodawca chciał zaakcentować różnicę w charakterze dodatku specjalnego przyznawanego na podstawie art. 36 ust. 3 i ust. 5 ups zastosowałby inne nazewnictwo dla tego składnika wynagrodzenia. Tymczasem tego nie uczynił, co przesądza, o tym, że jest to tożsame rodzajowo świadczenie. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

Wyrok WSA w Szczecinie z 10 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 246/19