Gmina posiada na własność nieruchomość i z urzędu chce ją podzielić w myśl art. 97 ust. 3 pkt 2 u.g.n.,

Czy decyzję zatwierdzającą podział może wydać wójt gminy, czy powinien on to scedowac na inny organ?

W opisanej sytuacji nie zachodzą ustawowe przesłanki do przekazania sprawy do załatwienia innemu organowi.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) - dalej u.g.n., podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Zobacz procedurę: Administracyjny podział nieruchomości >

 

Jak wskazuje się w orzecznictwie "Z urzędu podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli dana nieruchomość lub jej część jest niezbędna do realizacji celów publicznych albo gdy nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste. Stroną postępowania podziałowego jest zawsze właściciel przedmiotowej nieruchomości. Postępowanie o podział nieruchomości stanowiącej własność gminy toczy się wyłącznie z udziałem właściciela nieruchomości, z wyłączeniem innych stron" (por. wyrok WSA w Poznaniu z 5.12.2018 r., sygn. akt IV SA/Po 1247/17).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 u.g.n., podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział.

Czytaj też: NIK: Gospodarowanie nieruchomościami w gminach pod słabym nadzorem

W świetle powyższego, w przypadku dokonania z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność gminy, stroną tego postępowania będzie gmina, natomiast organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej podział byłby wójt tej gminy. W takiej sytuacji wójt w istocie wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości własnej gminie. Taka sytuacja nie uzasadnia jednak przekazania sprawy do organu wyższego stopnia, bowiem nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika i organu, określone w k.p.a. W orzecznictwie powszechnie dopuszcza się możliwość załatwienia sprawy przez organ gminy (wójta) w sytuacji, gdy stroną postępowania jest ta gmina (por. wyrok WSA w Poznaniu z 29.04.2005 r., sygn. akt II SA/Po 1177/03).

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX:

Opiniowanie proponowanego podziału nieruchomości >

Czy wójt może zaopiniować projekt podziału nieruchomości jeśli dostęp do drogi publicznej wydzielonych nowych działek budowlanych miałby odbywać się po drodze koniecznej o szerokości 2,47 m? >

Czy po upływie 6 lat właściciel ciągle może wystąpić do gminy o odszkodowanie z tytułu podziału nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową i pod drogi? >