Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościam. Przygotowana przez ministra inwestycji i rozwoju nowela  zmienia art. 136, czyli zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Dostosowuje je do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r.

Czytaj również: Zmienią się zasady wywłaszczonej nieruchomości >>

Nowela umożliwi zwrot wywłaszczonej nieruchomości czy udziału w niej każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy niezależnie od tego czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Zawiadomienie pozostałych uprawnionych (w przypadku braku możliwości ustalenia ich adresów) będzie odbywać się w drodze obwieszczenia. Niezłożenie wniosku – o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części – w wyznaczonym terminie przez pozostałe osoby uprawnione będzie powodować wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu.

 Przyjęte przez rząd przepisy przewidują też 20-letni okres, w którym możliwe będzie dochodzenie zwrotu nieruchomości, liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach. Uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygaśnie, jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek. Oznacza to ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.  Jednocześnie przewidziano możliwość wystąpienia w ciągu trzech lat od dnia wejścia  ustawy w życie z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie tej ustawy upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna oraz jeżeli do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata.
Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ponadto w sierpniu wpłynęły do Sejmu dwa projekty senackie realizujące wyroki TK. Pierwszy (druk nr 2798) umożliwia zwrot udziału w nieruchomości, która stała się zbędna dla celów publicznych. Gdy pozostali uprawnieni nie przystąpią do postępowania zwrotowego, przysługujące im roszczenie o zwrot wygaśnie. Drugi (druk nr 2799)  przewiduje, że o zwrot wywłaszczonej nieruchomości będą się mogli ubiegać dawni właściciele (spadkobiercy), którzy stracili swoje nieruchomości w drodze rokowań.  Posłowie zdecydowali jednak, że poczekają na projekt rządowy. chą bowiem wszystkie trzy projekty procedować razem.

Czytaj więcej w SIP LEX