Dwoje skarżących zwróciło się do Rady Gminy o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec wójta tej gminy. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę, na mocy której uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia powyższej skargi. Jednocześnie przekazała ją do rozpoznania według właściwości do dwóch organów - w toku postępowania administracyjnego. Do wójta gminy przekazano pismo co do postępowania w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Natomiast do wojewody przekazano pismo w zakresie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę dla inwestycji.

Sprawdź w LEX: Gdy wójt nie może sprawować urzędu >

Komisja powoływana przez radę gminy

Skarżący wezwali Radę Gminy do zaprzestania naruszenia prawa. Następnie złożyli też skargę administracyjną. Podnieśli, że podstawą skargi jest przepis art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Skarżący zaznaczyli, że Rada Gminy nie załatwiła ich skargi i nie uzyskali od niej odpowiedzi na wezwania. Zdaniem autorów skargi, Rada Gminy powinna powołać komisję skarg, wniosków i petycji, co wynika z przepisu art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Rada Gminy posiada umocowanie do rozpoznawanie skarg na działalność wójta (w oparciu o przepis art. 229 k.p.a.). Skarżący wyjaśnili także, że ich skargi powinny zostać załatwione bez zbędnej zwłoki.

 

Niewłaściwość sądu

WSA w Krakowie odrzucił wniesioną skargę. Sąd wskazał, że nie był on właściwy do rozpatrywania skarg złożonych w trybie art. 227 k.p.a. Faktycznie wniesiona skarga powinna być rozpoznana właśnie w tym trybie. Na podstawie przepisu art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przepis art. 228 k.p.a. stanowi natomiast, że skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. WSA zaznaczył, że rozstrzygnięcie wydane przez radę gminy nie podlega jednak kontroli sądu administracyjnego. Sąd administracyjny odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego (art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Czytaj też: Wójt prosi mieszkańców o ratowanie gminy w kryzysie>>

Brak kontroli przez WSA

W orzecznictwie przyjmuje się, że niedopuszczalnym jest złożenie skargi do sądu administracyjnego, jeśli wnoszona jest ona w trybie art. 229 k.p.a., a więc gdy do jej rozpatrzenia są właściwe rady gmin, powiatów oraz sejmików województw. Załatwienie skargi tego rodzaju polega na wydaniu stosownej uchwały przez właściwą radę. Uchwały organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego co do zasady mogą być kontrolowane przez sądy administracyjne. Przyjmuje się, że uznanie w takiej sytuacji skargi do sądu administracyjnego za dopuszczalną oznaczałoby, że zachodzi nierówność prawna podmiotów. Gdyby bowiem skarga nie została rozpoznana w formie uchwały, to wówczas skarga do sądu nie byłaby możliwa. Takie zapatrywanie wyraził w szczególności NSA w postanowieniu z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie I SA 2668/00 (LEX nr 54426). Niedopuszczalność rozpoznania skarg uzasadnia się również tym, że uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach skarg tego rodzaju nie są sprawami z zakresu administracji publicznej. Pogląd ten wyraził w szczególności WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie II SA/Go 37/10 (LEX nr 621902). Inna byłaby natomiast sytuacja, gdyby taką skargę wniósł wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. Stanowisko o dopuszczalności wniesienia takiej skargi przez wojewodę wynika z wyroku NSA z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie I OSK 209/10 (LEX nr 580129). Skarga wniesiona przez skarżących, jako niedopuszczalna, podlegała jednak odrzuceniu - wskazał WSA.

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 22.02.2019 r., III SA/Kr 67/19, LEX nr 2624879.

Zobacz też w LEX: M. Krudysz, Sposób kwestionowania legalności czynności pozostawienia podania bez rozpoznania