Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne prezydentowi miasta można wypłacić na wniosek przewodniczącego rady miasta?

Czy czynność ta może być dokonana przez sekretarza miasta, który jest upoważniony do pozostałych czynności z prawa pracy w stosunku do prezydenta miasta?

 

Dokument stanowiący podstawę do wypłaty prezydentowi miasta dodatkowego wynagrodzenia rocznego podpisuje sekretarz (jeżeli jest wyznaczony do wykonywania w stosunku do prezydenta miasta czynności z zakresu prawa pracy).

Czynności wobec wójta

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 21.11.2018 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s., czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Powyższe oznacza, że przewodniczący rady gminy (miejskiej, miasta) dokonuje wyłącznie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Jeżeli do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy upoważniony jest sekretarz, to również on potwierdzać będzie nabycie przez wójta prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co stanowić będzie podstawę do jego wypłaty.

Zobacz też w LEX:

Wynagrodzenie wójta

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Jak należy ustalić wynagrodzenie wójta gminy?

W jakiej wysokości wypłacić wynagrodzenie w przypadku, gdy uchwała rady gminy ustala wynagrodzenie wójta na poziomie wyższym od poziomu maksymalnego dopuszczonego na mocy rozporządzenia?

Czy wójtowi, który po upływie kadencji wraca do pracy w tym samym urzędzie na stanowisko kierownika referatu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop na stanowisku wójta?