Ustawa zaostrza warunki karalności wobec kandydatów na wójtów

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stanowią obecnie, że zatrudniona na podstawie wyboru może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast według dotychczasowych przepisów Kodeksu wyborczego nie ma prawa wybieralności osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 31.01.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy przepisy będą spójne - bierne prawo wyborcze (czyli prawo do kandydowania na urząd) nie będzie przysługiwać osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie jak dotąd - jedynie na karę pozbawienia wolności.

 


Ustawa zaostrza więc warunki karalności wobec kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jak również osób sprawujących ten urząd, ale nie będzie dotyczyć skazania prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli skazanie obejmowało karę inną niż pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj też: NSA: Pula nagród i ich liczba dla urzędników nie jest tajna >

Jedna komisja wyborcza we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych

Ustawa przywraca też jedną komisję wyborczą we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych. W wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach Prezydenta RP, jak również w wyborach uzupełniających do Senatu, a także w przeprowadzanych w toku kadencji wyborach do jednostek samorządu terytorialnego powoływana będzie powoływana jedna komisja obwodowa.

 

 

W wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w związku z zakończeniem kadencji dwie:

  1. obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
  2. obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Zmiany w zgłaszaniu kandydatów na członków komisji i urzędników wyborczych

Istotne jest wprowadzenie jednolitego terminu (30 dni przed dniem wyborów) na zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji we wszystkich rodzajach wyborów oraz umożliwienie wyborcom, zgłaszania komisarzowi, swoich kandydatur na członków obwodowej komisji wyborczej w przypadku, gdy nie obsadzono ustawowego lub minimalnego składu komisji.

Ograniczony zostanie zakaz powołania na urzędnika wyborczego wykonującego zadania na terenie danej gminy tylko do osób, które są zatrudnione w samorządowym sektorze publicznym danej gminy. Dotychczas zakaz dotyczył wszystkich osób zatrudnionych na obszarze danej gminy oraz osób ujętych w stałym rejestrze wyborców w danej gminie.

Przywróceniem stanu prawnego sprzed nowelizacji z dnia 11 stycznia 2018 r. jest uzależnienie liczebności obwodowej komisji wyborczej od liczby mieszkańców w poszczególnych obwodach (w skład komisji powoływanych będzie od 7 do 13 członków).

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy radny sejmiku województwa może być jednocześnie zastępcą burmistrza? >

Z jakimi konsekwencjami może spotkać się pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego jeśli dla komitetu zawarta została klauzula dotycząca nie wpłacania środków po terminie wyborów a mimo tego środki wpłynęły? >

Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wskutek odmowy złożenia ślubowania >

Wygaśnięcie mandatu wskutek naruszenia zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji, zajmowaniem stanowisk lub prowadzeniem działalności gospodarczej >