Pytanie użytkownika LEX ADMINISTRACJA:

Czy wójtowi, który po upływie kadencji wraca do pracy w tym samym urzędzie na stanowisko kierownika referatu przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop na stanowisku wójta?

ODPOWIEDŹ:

Wójt, któremu w dniu zakończenia kadencji przysługuje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ma prawo do ekwiwalentu za ten urlop, o ile nie jest on przedawniony.

Zasady zatrudnienia wójta, jako pracownika samorządowego, określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych z 21.11.2008 r. - dalej u.p.s. W związku jednak z tym, że u.p.s. nie reguluje kwestii dotyczącej urlopu pracowników samorządowych, na podstawie art. 43 ust. 1 u.p.s. należy w tym zakresie stosować odpowiednio przepisy ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeksu pracy - dalej k.p.

Czytaj też: Niewykorzystany urlop dyrektora przechodzi na następny rok

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

W tym kontekście, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Urlopu tego udziela pracodawca wójta, którym zgodnie z art. 8 u.p.s, jest urząd gminy. Natomiast czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

W efekcie, czynności polegające na zobowiązaniu wójta do skorzystania z urlopu wypoczynkowego wykonuje osoba wskazana przez wójta.

 


Przysługuje ekwiwalent pieniężny

Wójt jest zatrudniony na podstawie wyboru, a jak wynika z art. 73 § 2 k.p. stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem mandatu. Zgodnie natomiast z art. 171 § 1 k.p., w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Reasumując, należy stwierdzić, że wójtowi w związku z pełnieniem funkcji na podstawie wyboru, przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w k.p., którego udziela mu osoba wyznaczona przez wójta. W przypadku jego niewykorzystania przed rozwiązaniem stosunku pracy na skutek wygaśnięcia mandatu, prawo do tego niewykorzystanego urlopu z dniem rozwiązania stosunku pracy przekształca się w prawo do ekwiwalentu za ten niewykorzystany urlop pod warunkiem, że urlop ten nie jest przedawniony.

Zobacz też komentarz praktyczny: Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy