Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, uzasadniając zmianę podkreślał, że praktycznie wszystkie fundusze unijne na lata 2014-2020 zostały już zakontraktowane. Beneficjenci realizują w tej chwili kilkanaście tysięcy inwestycji z dofinansowaniem UE. - Chcemy im pomóc, dlatego nadzwyczajne ułatwienia w inwestowaniu środków unijnych przedłużamy do końca 2023 r. – mówił.

Co umożliwia specustawa funduszowa

Przyjęta 3 kwietnia br. ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tak zwana „specustawa funduszowa”) wprowadziła regulacje, których celem była płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w warunkach pandemii COVID-19. Wprowadziła regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących zasad realizacji projektów.

Czytaj też: Minister: Walczymy z koronawirusem i z jego gospodarczymi skutkami

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie możliwe jest między innymi:

  • - wydłużenie terminów składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych konkursach,
  • - wydłużenie terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek lub zmian w już złożonych wnioskach o dofinansowanie,
  • - prowadzenie naborów projektów w trybie nadzwyczajnym,
  • - uznanie za podlegające refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów na cele, które nie zostały zrealizowane z powodu pandemii,
  • - bardziej elastyczne udzielanie ulg w spłacie należności wynikających z realizacji inwestycji,
  • - przedłużenie terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenie i wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnych związanych z realizacją projektów,
  • - zawieszenie stosowania wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po to, by ułatwić wdrażanie funduszy unijnych w związku z pandemią

Ustawa i wydane do niej rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiły też skierowanie środków UE z obecnej perspektywy na walkę z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami, czyli na tak zwany Funduszowy Pakiet Antywirusowy. Na te cele przesunięto około 14 mld zł. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje na kapitał obrotowy i pożyczki płynnościowe dla firm, pomoc Domom Pomocy Społecznej, zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla szpitali, wyposażenie szkół i uczniów w sprzęt do nauki zdalnej.

 


Zobacz też: Regiony za przedłużeniem perspektywy finansowej, według rządu korzyści wątpliwe

Zmiany wprowadzane przez rząd

Pierwotne ustawa miała obowiązywać do końca 2020 roku, ale w związku z rozwojem pandemii konieczne jest przedłużenie jej obowiązywania. Przyjęte najpierw przez rząd, a potem przez parlament zmiany wynikają z konieczności dalszego kierowania unijnych funduszy na walkę ze skutkami koronawirusa oraz zasadności utrzymywania ułatwień dla realizacji polityki spójności w dobie pandemii.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużyło także do 30 czerwca 2021 r. termin obowiązywania dwóch antycovidowych rozporządzeń, dedykowanych walce z koronawirusem. Chodzi o: rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Wprowadzone zmiany

W ministerstwie trwają prace nad analogicznym wydłużeniem terminu obowiązywania trzech kolejnych antycovidowych rozporządzeń:

  • - rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
  • - rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
  • - rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.