11 grudnia 2020 r. Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie przyznania finansowania dla 77 jednostek samorządu terytorialnego na realizację wniosków, złożonych w ww. konkursie grantowym na łączną kwotę 40 240 648,31 zł. Do konkursu grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgłosiły się 154 samorządy. Jednostki rywalizowały o środki z puli 53 milionów złotych.

O szczegółach usługi zdecydują samorządy

Transport „door-to-door” to usługi przewozów organizowanych w społeczności lokalnej, które kierowane są do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Zaliczają się do nich m.in. osoby niepełnosprawne, poruszające się o kulach czy niedowidzące. Szczegółowo o tym kto i w jakich okolicznościach będzie mógł skorzystać z usługi zadecydują same samorządy w drodze przyjętego regulaminu. Dzięki pozyskanym dotacjom możliwy będzie zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zatrudnienie kierowcy, bądź pokrycie kosztów paliwa. Konkurs daje także możliwość dostosowania budynków wielorodzinnych.

Celem realizowanego przez PFRON projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób wymagających wsparcia. Usługa door-to-door ma zwiększać szanse rozwojowe uczestników, dawać możliwości udziału w edukacji, realizacji kariery zawodowej, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i integrować ze środowiskiem lokalnym.

 


– Samorządy będą mogły organizować osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności udział w zajęciach terapeutycznych, wyjazdy do teatru, dowozy do miejsc szkoleń i kursów zawodowych czy dojazdy do rehabilitanta - wyjaśnia Mateusz Czaplicki z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, której specjaliści wsparli samorządy w przygotowaniu i skutecznym złożeniu wniosków w ramach konkursu pilotażowego. Katalog nie ma charakteru zamkniętego i dotyczy wszystkich działań, dzięki którym uczestnik dokona aktywizacji społecznej lub zawodowej. Określenie dopuszczalnych kierunków przejazdu będzie należeć do kompetencji gminy bądź powiatu. Samorządy będą przy tym związane wytycznymi, jakie nakłada na nie PFRON.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły realizować usługi door-to-door samodzielnie, w drodze zlecenia komercyjnemu podmiotowi zewnętrznemu czy organizacji pozarządowej. Za przewozy będą mogły być naliczane opłaty, jednak ich wysokość nie może stanowić bariery dla uczestników projektu. Niezależnie od formy organizacji przewozów, na którą zdecydują się samorządy, usługa będzie musiała spełniać standardy ustalone przez Państwowe Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj też: Iwona Hartwich: Rząd zepchnął niepełnosprawnych na margines życia społecznego>>
 

Nie tylko przejazdy, również asysta i dostosowania w budynkach

Usługa door-to-door nie oznacza wyłącznie przejazdu - podmioty realizujące przewozy powinny także udzielić asysty w dotarciu do miejsca docelowego np. podczas pokonywania schodów, progów i innych barier architektonicznych. Z tego powodu usługodawca będzie musiał posiadać na wyposażeniu wózek inwalidzki, schodołaz osobowy bądź inne urządzenia ułatwiające przemieszczanie. Załoga pojazdu może składać się, w zależności od potrzeb odbiorców usługi w danym samorządzie, z kierowcy, asystenta przewozu lub tłumacza języka migowego.

Konkurs umożliwia także sfinansowanie dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Oznacza to, że wnioskodawcy już niebawem będą realizować prace remontowo-adaptacyjne obejmujące, m.in. instalację domofonu, podjazdów dla wózków inwalidzkich, pochwytów na klatkach schodowych, montaż windy lub wykonanie systemu identyfikacji wizualnej dla osób słabowidzących ułatwiający poruszanie po budynku. Dotacją będą objęte roboty odnoszące się tylko do tzw. części wspólnych, czyli wejść, ciągów komunikacyjnych, bram, piwnic i innych. Niwelowanie barier architektonicznych ma ułatwić korzystanie z budynku osobom w podeszłym wieku i niepełnosprawnym.

Nowe możliwości dla gmin

Wybrane podmioty zobowiążą się do świadczenia usługi nie tylko w okresie realizacji projektu, ale także co najmniej 12 miesięcy po jego zakończeniu. Wpływ udzielonego wsparcia na poziom aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektów będzie znany po ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w końcowym etapie realizacji pilotażowego przedsięwzięcia.

Wśród gmin, które uzyskają dofinansowania ubiega się m.in. Nowy Duninów, który na liście uzyskał największą liczbę punktów: – Dzięki realizacji usług door-to-door planujemy objąć wsparciem 48 mieszkańców naszej gminy. Z przewozów skorzystają osoby, które do tej pory nie mogły za często opuszczać miejsca zamieszkania ze względu na niepełnosprawność, zaawansowany wiek lub uraz. Liczymy, że dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze. Zależy nam na aktywizacji mieszkańców i pokazaniu, że nie pozostawimy ich w czterech ścianach bez wsparciamówi wójt Nowego Duninowa Mirosław Krysiak.

Odwołania w konkursie

PFRON informuje, że odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania za pośrednictwem Generatora Wniosków informacji o wyniku projektu. Prawo złożenia odwołania przysługuje wszystkim wnioskodawcom, którzy nie otrzymali finansowania.

PFRON pozostawił w rezerwie pozostałą kwotę alokacji konkursu, która została przewidziana do wykorzystania na finansowanie wniosków z listy rankingowej, powstałej po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na zapisy rządowego programu „Dostępność Plus” przewidującego wdrożenie usługi m.in. poprzez oferowane przez PFRON wsparcie dla samorządów terytorialnych.

Więcej informacji i listy wniosków dostępne są TUTAJ