Celem publikacji Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 r. przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Statystyczny w Bydgoszczy jest przedstawienie za pomocą danych statystycznych bieżących zmian na rynku pracy. Dotyczą one m. in. liczby pracujących, zatrudnionych, wynagrodzeń czy liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Z analiz wynika, że w sektorze publicznym prawie 100 proc. osób (99.9 proc.) pracowało w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa oraz obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Tak samo było w roku 2018.

 


Pensja średnia była wyższa w sektorze publicznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniosło 4907,95 zł. Było o 7,3% wyższe niż w takim samym okresie 2018 roku. Podobnie jak wcześniej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe w sektorze publicznym, gdzie wyniosło 5409,24 zł. W stosunku do 2018 roku wzrosło o 8,3%.

Dla porównania – w sektorze prywatnym w tym czasie wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto był nieco niższy - 7% i wyniósł 4717,93 zł.

Czytaj też: Określono liczbę nowych urzędników służby cywilnej na kolejne trzy lata>>
 

Przeciętne zatrudnienie w administracji

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne zatrudnionych było przeciętnie ponad 600 tys. osób.

Czas przepracowany na 1 zatrudnionego wyniósł w sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1287 godzin.

Łącznie na wynagrodzenia w sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne w I-III kwartale 2019 r. wydano 32,8 mld zł brutto.

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym (po przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze).

Cała publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 r. dostępna jest na stronie Głównego urzędu Statystycznego TUTAJ>>