Z publikacji GUS wynika również, że rośnie również odsetek osób robiących zakupy w sieci. Według GUS w 2019 r. było to 53,9 proc. osób w wieku 16–74 lata, przy czym znacznie częściej z tej formy robienia zakupów korzystają mieszkańcy miast niż wsi. Różnica ta - jak wynika z informacji - wyniosła 9,7 p. proc.

Czytaj: Nowe funkcje e-dowodu od 1 czerwca>>

Z danych GUS wynika, że zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zależał w znaczniej mierze od typu gospodarstwa, miejsca zamieszkania oraz stopienia urbanizacji. Dostęp do sieci częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji – najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych. Taka sama prawidłowość - jak zaznacza GUS - dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych.