Potwierdzenia profilu zaufanego, które polega na weryfikacji zgodności danych zawartych we wniosku o jego wydanie ze stanem faktycznym, oraz unieważnienia profilu zaufanego dokonywać może już samodzielnie osoba fizyczna przy wykorzystaniu profilu osobistego.  

Profil osobisty to zestaw naszych danych osobistych zawartych w e-dowodzie. Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych.

 

Nowe funkcje e-dowodu

Art. 20c ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określa cztery sposoby potwierdzenia danych profilu zaufanego w procesie wydawania oraz unieważniania tego środka identyfikacji elektronicznej. Od 1 czerwca 2019 roku dochodzi tam, oprócz punktu potwierdzającego profil zaufany czy osoby fizycznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub środka identyfikacji elektronicznej w banku, także możliwość potwierdzenia samodzielnie przez osobę fizycznż przy wykorzystaniu profilu osobistego.

W art. 20c dodano ust. 1a, który także obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku, stanowiący, że przedłużenie ważności „profilu zaufanego” będzie mogło być dokonane w punkcie potwierdzającym profil zaufany a także w systemie teleinformatycznym.

Czytaj też: Można wnioskować o e-dowody, urzędnicy przygotowani

Jeden system identyfikacji elektronicznej

W ustawie przyjęto rozwiązanie, w którym zarówno „profil zaufany” jak i „profil osobisty” będą wydawane w ramach jednego systemu identyfikacji elektronicznej. Funkcjonowanie systemu identyfikacji elektronicznej zostanie zapewnione przy użyciu specjalnego systemu teleinformatycznego.

Zmiany mają zapewnić podstawy prawne dla funkcjonowania systemu teleinformatycznego, z którym integrowane będą publiczne i niepubliczne systemy teleinformatyczne, w których świadczone są usługi online.

 W rezultacie tej integracji, możliwe będzie dokonanie uwierzytelnienia użytkowników usług online, świadczonych w ramach tych systemów teleinformatycznych, przy użyciu „profilu zaufanego”, „profilu osobistego” albo zagranicznego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w ramach notyfikowanego systemu identyfikacji elektronicznej. USługodawca będzie mógł zapewnić użytkownikom usługi online możliwość podpisania wykorzystywanych w tej usłudze dokumentów elektronicznych przy użyciu „podpisu zaufanego”, który będzie mógł być złożony przez osoby uwierzytelnione uprzednio przy użyciu „profilu zaufanego” albo „profilu osobistego”.

Dostosowano regulacje w ustawach przewidujących obecnie możliwość opatrywania dokumentów składanych drogą elektroniczną podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zastępując tę nazwę nową uproszczoną nazwą „podpis zaufany”. Jednocześnie dodano możliwość opatrywania tych dokumentów podpisem osobistym, którego certyfikat będzie mógł być zamieszczony w nowym elektronicznym dowodzie osobistym.

Wnioski o nowe dowody

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

 

Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną. 

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  • przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać.