Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.

 


Ilu nowych urzędników w kolejnych trzech latach?

Rząd ustalił trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej. W roku 2020 przyjętych może zostać 490 osób, w 2021 r. – 550 osób, a w 2022 r. –  600 osób.

Jak podkreśliła w komunikacie Rada Ministrów, uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Czytaj też: Zamówienia publiczne: urzędnicy wydają miliony, zarabiają umiarkowanie

Mianowania w 2019 roku

Na początku grudnia do grona urzędników służby cywilnej dołączyło 415 osób. Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański stwierdził, że choć już trzeci rok z rzędu rośnie limit mianowań w służbie cywilnej, to wciąż za mało.

- Odsetek mianowanych urzędników stanowi bowiem istotny, choć nie jedyny, wyznacznik stopnia profesjonalizacji służby cywilnej. Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego lub ubieganie się o przyjęcie do KSAP dowodzi woli związania swojej drogi zawodowej ze służbą cywilną na dłuższy czas, niejednokrotnie do końca aktywności zawodowej - powiedział Szef Służby Cywilnej.

Kim są nowo mianowani urzędnicy w 2019 roku?

Spośród 415 osób, które odebrały w tym roku akty mianowania:

  • 276 osób to kobiety, a 139 osób to mężczyźni;
  • 381 osób to laureaci tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a 34 osoby to absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
  • 193 osoby, czyli niespełna połowa nowo mianowanych urzędników to pracownicy ministerstw;
  • 148 osób to pracownicy administracji zespolonej i niezespolonej. Trzy czwarte z nich (prawie 78%) pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej — 115 pracowników administracji skarbowej to prawie 28% ogółu nowo mianowanych urzędników;
  • 46 osób to pracownicy urzędów wojewódzkich, a 28 urzędów centralnych.

 

Kto może otrzymać akt mianowania?

Zgodnie z ustawą o służbie cywilnejAkty mianowania otrzymują:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego, uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok, w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

2. absolwenci KSAP, którzy złożyli wniosek o mianowanie, w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.