Były audytor w Izbie Skargowej Andrzej W. wystąpił do sądu pracy o wypłacenie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy. Wygaśnięcie nastąpiło na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Jaka odprawa przy wygaśnięciu

Według tego przepisu stosunki pracy osób zatrudnionych w jednostkach KAS oraz stosunki służbowe osób pełniących służbę w jednostkach KAS, wygasają 31 sierpnia 2017 r. albo po trzech miesiącach. W ustępie 4 mówi się, że pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują świadczenia należne odpowiednio w związku z likwidacją urzędu albo zniesieniem jednostki organizacyjnej. Zatem Andrzejowi W., pracownikowi służby cywilnej wygasł stosunek pracy i nie zaproponowano mu nowych warunków zatrudnienia.

Według wytycznych ministra finansów z 13 lipca 2013 r. członkom służby cywilnej w takiej sytuacji należy się odprawa według ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w ramach grupowego zwolnienia. Wtedy przysługuje zasadniczo odprawa pieniężna w wysokości 3 miesięcznych wynagrodzeń ( art. 8). Ale wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 


Korzystny wyrok dla powoda

Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda odprawę równą 6-miesięcznemu wynagrodzeniu. Sąd stwierdził, że zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom służby cywilnej należy się równa odprawa. Muszą być oni traktowani jednakowo.

Czytaj: KAS rewolucją bardziej dla pracowników skarbówki niż podatników>>

Apelację do sądu II instancji złożyła Izba Skarbowa, zarzucając błędna interpretację art. 170 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wątpliwości interpretacyjne

Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrując odwołanie powziął wątpliwość, czy pracownikowi, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust 1 przysługuje odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, czy jednorazowa odprawa na podstawie art. 163 ustawy z dnia 23 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej.

Odprawa jak przy zwolnieniach grupowych

Sąd Najwyższy 23 stycznia br. podjął uchwałę, zgodnie z którą pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Jak wyjaśniał sędzia Krzysztof Rączka, do pracowników ma zastosowanie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

- Status funkcjonariuszy różni się od sytuacji pracowników, choćby ze względu na stopień podporządkowanie - wyjaśniał sędzia Rączka. - W efekcie błędem było stanowisko sądu I instancji, który utożsamił funkcjonariuszy z pracownikiem, gdyż są to dwie różne grupy zawodowe - dodał.

Sędzia stwierdził też, że art. 170 jest bardzo źle zredagowany i istotnie budzi wiele wątpliwości. Sąd Najwyższy jednak uważa, że likwidacja urzędu dotyczy pracowników, a zniesienie jednostki organizacyjnej - funkcjonariuszy.

W rezultacie do pracowników służby cywilnej stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy, ale nie kodeks pracy - akcentował SN.

Sygnatura akt III PZP 5/18, uchwała 3 sędziów SN z 23 stycznia 2019 r.