Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez ministra rozwoju objaśnienia prawne w przedmiocie form pomocy udzielanej przez samorządy na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej. W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP wystąpił do MR o wydanie objaśnień prawnych w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

 

Muszą być uzasadnione przypadki

Zgodnie z interpretacją resortu istotą rozwiązania wprowadzonego w art. 15zzzg ust. 1 ustawy COVIDowej jest wyposażenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu oraz zarządu województwa w kompetencję do samodzielnego umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności. Chodzi o te z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii w przypadku gdy na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego nie obowiązuje uchwała określająca zasady udzielania ulg zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (u.f.o.p.).

MR precyzuje jednak, że ustawa COVIDowa nie modyfikuje, ani nie wyłącza stosowania normy zawartej w art. 59 ust. 1 u.f.o.p., stosownie do której określone w tym przepisie należności mogą być przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Czytaj też: Miasta wprowadzają ulgi w podatku od nieruchomości

Rada może, wójt nie

Minister zaznacza, że organ wykonawczy nie może samodzielnie stanowić w akcie prawa miejscowego powszechnie obowiązujących zasad przyznawania ulg, w tym również dopuszczać ich udzielania z urzędu. Stanowienie norm generalnych odnoszących się do przesłanek oraz formy i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania należności na raty znajduje się w wyłącznej kognicji organu stanowiącego.

Możliwość udzielania ulg z urzędu ustawodawca przewidział tylko w przypadku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 u.f.o.p. Kompetencja organu wykonawczego, o której mowa w ustawie COVIDowej obejmuje indywidualne przyznawanie ulg na wniosek dłużnika uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Jednocześnie uprawnienie organu do samodzielnego przyznawania ulg wygaśnie z chwilą wejścia w życie stosownej uchwały rady albo sejmiku.

Ustawa nie określa wzoru wniosku o przyznanie ulgi

Resort wyjaśnia, że powinien on wypełniać minimalne wymogi formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty.

Również do uznania organu pozostaje dobór środków uwiarygadniających spełnienie przesłanki, o której mowa w art. 59 ust. 1 u.f.o.p.

OBJAŚNIENIAPRAWNE MINISTRA ROZWOJU dostępne są tutaj>>