Pomorscy pracodawcy uważają, odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS jest niewystarczające i będzie generować kumulację zobowiązań. "Wskazane zatem jest, w uzasadnionych przypadkach, czasowe przejęcie przez państwo płatności składek, przynajmniej w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego" - zaproponowali.

Autorzy oświadczenia  chcą wsparcia w zakresie wypłacania wynagrodzeń dla pracowników przez budżet państwa w wysokości co najmniej 50 procent.

Dofinansowanie do pensji

Pomorscy przedsiębiorcy zaapelowali, aby dofinansowanie pensji pracowników było rozpatrywane na podstawie bieżących danych posiadanych przez ZUS i Urzędy Skarbowe, bez konieczności uzupełniania wniosku o dane wrażliwe dotyczące właścicieli i akcjonariatu.

Czytaj: Rzecznik Finansowy apeluje o wakacje składkowe dla ubezpieczonych

 

W przypadku niezdolności do pracy w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy, pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, zaś w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy już od 1-go dnia nieobecności. W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem – i to nie tylko do lat 8, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 dni. Należy też dopilnować, aby weszły w życie deklarowane rozwiązania dotyczące przedłużenia wiz dla pracowników ze Wschodu bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia" - wnioskuje Sztab Kryzysowy Pomorskich Pracodawców (SKPP).

Odroczyć opłaty lokalne

Zaapelował także, aby odłożyć w czasie nowe obowiązki takie jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych.

"Oczekujemy od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy. Z zadowoleniem przyjmujemy informacje, że kolejne gminy wprowadzają już pewne działania w tym obszarze" - napisali pomorscy przedsiębiorcy.